radio 999

Доклад за дейността на МБАЛ”Д-р Иван Селимински” – Сливен за 2011 г.


08/05/12 15:00:04коментари:1Доклад за дейността на МБАЛ”Д-р Иван Селимински” – Сливен  за 2011 г.І. ПРАВЕН СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Със заповед №РД 19-15 /18.08.2000г. на Министъра на здравеопазването ,
на основание чл.101,ал.1 и V,във връзка с чл.104 и чл.38 от ЗЛЗ преобразува
съществуващата Районна болница-Сливен от публично здравно заведение в акционерно
търговско дружество с наименование МБАЛ”Д-р Иван Селимински”-АД . Учреденото
дружество е правоприемник на активите и пасивите на РБ-Сливен по баланса и към
31.12.1999г. Правния статут на преобразуваното дружество е уреден в Устава на ТД.
С Решение №1842/30.08.2000г. по Ф.дело №876/2000г. Сливенския окръжен съд
вписва в Търговския регистър МБАЛ”Д-р Иван Селимински”-АД-Сливен със седалище
и адрес на управление:гр.Сливен,ул.”Христо Ботев”№1, с предмет на дейност
„Осъществяване на болнична помощ и диагностика, лечение, периодично
наблюдение,рехабилитация на болни с психични заболявания”. Дружеството се
учредява за неопределен срок. Капиталът на дружеството е 1 725 300 лв. разпределен в
172 530 поименни акции по 10 лева всяка една.С решение на общо събрание на
акционерите от 26.05.2009г. капиталът е променен, а именно увеличен чрез записване на
нови 28 000 броя акции на държавата с номинална стойност 10 лв.,съгласно § 67, ал.5 и
ал.6 от Закона за държавния бюджет за 2008г. и става 2 005 300 лв. Промяната е вписана
в Търговския регистър на 28.05.2009г.
Дружеството е със смесено участие – 57.84 % -държавно и 42.16 %-общинско
участие. Общинското участие е разпределено между общините на територията на област
Сливен в зависимост от броя на населението на всяка община.
ІІ.ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО КЪМ 31.12.2011Г.
През отчетната година дружеството се управлява от тричленен Съвет на
директорите: Председател ЗЛАТКА ИВАНОВА АТАНАСОВА, Член на Съвет на
директорите ЮЛИЯ БЯНКОВА БЯНКОВА, Изп. директор ВАСИСЛАВ ПЕТРОНИЕВ
ПЕТРОВ
Дружеството е регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 1195027333 .
Разработени, утвърдени и действащи са: счетоводна политика, индивидуален
сметкоплан, правилник за документооборота,правилник на вътрешния ред. Първичните
документи и счетоводната информация са на компютърна обработка.
Основен източник на приходи са от извършените медицински услуги по
клинични пътеки съгласно сключен договор с РЗОК и сключен договор за финансиране
от Министерство на здравеопазване за извършени обеми медицински дейности.
1.Законодателна база, регламентираща основните дейности на дружеството:
-Закон за лечебните заведения;
-Закон за здравето;
-Закон за здравното осигуряване;
-Търговски закон;
Пред трети лица МБАЛ “Д-р Иван Селимински” – АД – Сливен се представлява от
Изпълнителният директор, който осъществява оперативното управление на АД
съобразено с Устава, Договора за възлагане на управление, Закона за лечебните
заведения и решенията на Общото събрание.
В изпълнение на дейностите по управлението на лечебното заведение
изпълнителния директор се подпомага от:
3
1. Заместник директор по медицинските дейности, който контролира цялостната
медицинска дейност в лечебното заведение. Назначава се от Изпълнителния
директор за срок до три години.
2. Заместник директор по административните дейности, който ръководи,
координира и контролира функционирането и дейността на административните и
стопански звена за точното спазване на нормативните актове и разпорежданията
на Изпълнителен директор.
3. Управител на болничната аптека, който ръководи и контролира работата по
снабдяването, съхраняването и изписването на лекарствените средства в
лечебното заведение.
4. Главна медицинска сестра, която е с образователно квалификационна степен
“Магистър” по Управление на здравните грижи. Длъжността се заема след
провеждане на конкурс съгласно ЗЛЗ и КТ за срок до три години.
5. Ръководител „ Финансов отдел,главен счетоводител”
6. Началници на отделения, които осъществяват управлението на структурите в
лечебното заведение осъществяващи медицинските дейности съгласно
медицинските стандарти. Длъжностите се заемат след конкурс за срок до три
години съгласно ЗЛЗ и КТ .
7. Старши медицински сестри (акушерка, лаборант, рехабилитатор) с образователно
– квалификационна степен “Бакалавър” или „ Магистър” по управление на
здравните грижи. Длъжностите се заема след провеждане на конкурс съгласно
ЗЛЗ и КТ.
Правата, задълженията и отговорностите на длъжностните лица са разписани в
длъжностни характеристики, утвърдени от изпълнителния директор.
Съгласно чл. 74, ал.1 от ЗЛЗ със заповеди на Изпълнителния директор на МБАЛ
“Д-р Иван Селимински”АД са създадени:
1. Следните комисии:
· Медицински съвет /Заповед № РД-10-479 от 24.11.11г. на изпълнителния
директор/ – консултативен орган на Изпълнителния директор по управлението на
лечебното заведение.
· Лечебно-контролна комисия /Заповед № РД-10-480 от 24.11.11г. на изп. директор/
– контролен орган по диагностично-лечебния процес в МБАЛ “Д-р Иван
Селимински”АД, гр. Сливен.
· Комисия по вътреболнични инфекции комисия /Заповед № РД-10-130а от 31.03.11
г. на изп. директор/ – осъществява профилактика и контрол на ВБИ и разработва и
контролира антибиотичната политика на лечебното заведение.
· Комисия за безопасността и рационалната употреба на кръвта и кръвните
съставки /на основание чл. 41, ал. 1 от Закона за кръвта, кръводаряването и
кръвопреливането и заповед на изп. директор № РД-10-235 от 22.06.2010г. -
консултативен орган, който контролира предписването, съхраняването и рационалната
употреба на кръвта и кръвните съставки и спазването на стандарта; анализира
сериозните нежелани реакции; дава предложения за подобряване на работата с кръв и
кръвни съставки.
· Съвет по здравни грижи /Заповед № РД-10-55 от 01.02.2010 г. на Изп. директор/ -
консултативен орган на главната медицинска сестра по организацията, контрола и
икономическата ефективност и качеството на сестринските грижи.
2. На основание чл. 72, ал. 2 от ЗЛЗ и Раздел ІІ чл.11 от Правилника за
устройството, дейността и вътрешния ред са създадени следните комисии:
4
· Комисия по медицинска етика /Заповед № РД-10-302 от 04.08.2010 г. на изп.
директор/ - произнася по писмено предоставени сигнали, жалби, предложения и др. от
граждани и контролира дейностите по провеждане на клинични изпитвания.
· Комисия по лекарствена политика /Заповед № РД-10-412 от 03.11.2010 г. на изп.
директор/ – подпомага изпълнителния директор и лекарите в провеждането на
лекарствената политика и контролира процесите на лекарствоснабдяване.
· Комисия по детска смъртност /Заповед № РД-10-70 от 14.02.2011 г. на изп.
директор/ - отчита и разглежда детската смъртност, причините за нея и начините за
намаляването й.
· Комисия по разпределение на помощите /Заповед № РД-10-515от 08.12.2011 г./ -
определя и контролира реда на разпределение, разходване, съхраняване и отчитане на
предоставените помощи в лечебното заведение.
· Онкокомитет /Заповед № РД – 10 - 493 от 30.12.2010г. на изп. директор/ - чрез
дейността си осигурява комплексен подход при диагностиката и лечението на
пациентите с онкологични заболявания.
· Комисия за изготвяне и периодичен анализ на медицински стандарти /Заповед РД
– 10- 492 от 30.12.2010 г. на изп. директор/ - подготвя, обучава и контролира
служителите за работа, при спазване изискванията на медицинските стандарти.
Разработва и контролира изпълнението на собствени клинични алгоритми.
· Комитет по условията на труд /Заповед № РД 10-81от 23.02.2011г. ,
· Комисия за разглеждане на жалби и предложения,свързани с обучението на
студенти и специализанти/ Заповед № РД – 10- 491/ 30.12.2010г.
Всяка комисия има изготвен Правилник за работата си, който е утвърден от
Изпълнителния директор. В правилниците са регламентирани дейностите,
периодичността на заседанията, условията при гласуване и взимане на решения.
За своята дейност комисиите се отчитат чрез протоколи от заседанията си.
Временни комисии се формират за провеждане на процедури за възлагане на
обществени поръчки, както и при необходимост от решаване и/или проучване на
въпроси, изискващи мултидисциплинарна компетентност.
Със Заповед на Изпълнителния директор при възникване на необходимост могат
да бъдат създадени и други комисии.
2. Устройство и структура на лечебното заведение
Районът, обслужван от МБАЛ “Д-р Иван Селимински”– АД – Сливен обхваща общините
Сливен, Нова Загора, Твърдица и Котел.
Съгласно Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ-22 от 21.10.2010
г. МБАЛ „Д-р Иван Селимински”АД - Сливен осъществява следните дейности :
1.Диагностика и лечение на заболявания; активно издирване, диагностика, лечение и
периодично наблюдение на болни с психични заболявания;
2.Рехабилитация;
3.Родилна помощ;
4.Диагностика и консултации, поискани от лекар от други лечебни заведения;
5.Медико-козметични услуги;
6.Учебна и научна дейност;
7.Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура съгласно действащото в
страната законодателство;
8.Трансплантация на органи, тъкани и клетки – осигуряване и експертиза на органи,
тъкани и клетки за присаждане от човешки труп, присаждане на други тъкани:костно-
5
сухожилни и хрущялни тъкани, меки тъкани /перикард, фасция лата/, кожа, съгласно
Удостоверение № 38 от 29.12.2010 на ИАТ
по следните специалности:
Осъществява дейности по специалностите: вътрешни болести, нефрология, клинична
хематология, пневмология и фтизиатрия, ревматология, кардиология, ендокринология и
болести на обмяната, гастроентерология, физикална терапия и рехабилитация,
инфекциозни болести, нервни болести, психиатрия, детски болести, неонатология,
ортопедия и травматология, лицево – челюстна хирургия, неврохирургия, ушно – носно
– гърлени болести, акушерство и гинекология, очни болести, хирургия, детска хирургия,
анестезиология и интензивно лечение, урология, клинична лаборатория, микробиология,
вирусология,образна диагностика, обща и клинична патология, съдебна медицина,
трансфузионна хематология и хемодиализа.
Структурата на болницата е изградена в съответствие с изискванията на чл.74 от ЗЛЗ и
Наредба №49/23.11.1999 г. на МЗ, състояща се от четири функционално обособени
структурни блока, които включват:
1. Консултативно–диагностичен блок, състоящ се от:
Консултативно-диагностични кабинети, съответстващи на стационарните отделения по:
· Медико-диагностична лаборатория за клинични изследвания- ІІ ниво на
компетентност;
· Медико-диагностична лаборатория по микробиология - ІІ ниво на компетентност; .
· Медико-диагностична лаборатория по вирусология- ІІ ниво на компетентност;
· Отделение за образна диагностика - ІІ ниво на компетентност;
· Отделение за функционална диагностика - ІІ ниво на компетентност;
· Патологоанатомично отделение - ІІ ниво на компетентност;
· Отделение по съдебна медицина- ІІ ниво на компетентност;
· Болнична дезинфекция и стерилизация
· ТЕЛК;
· ОТХВИ- ІІ ниво на компетентност;
· Спешно отделение - ІІ ниво на компетентност; реанимационни, кабинети за преглед,
информатор, регистратура и др. помещения.
2. Стационарен блок с общо 521 легла. Легловият фонд на лечебното заведение е
разположен в централния корпус на сградата, както и на територията на други
сгради със следните адреси: ул. Сергей Румянцев” №1, бул. „Хр. Ботев” , НК
„Сливенски минерални бани”,
Лечебната дейност се осъществява в отделения по:
1. Отделение по вътрешни болести – ІІ ниво на компетентност;
2. Отделение по Нефрология – ІІ ниво на компетентност;
3. Отделение по кардиология – ІІ ниво на компетентност
4. Отделение по ендокринология – ІІ ниво на компетентност
5. Отделение по гастроентерология – ІІ ниво на компетентност
6. Отделение по ранна рехабилитация и физиотерапия – ІІ ниво на компетентност
7. Отделение по инфекциозни болести – ІІ ниво на компетентност
8. Неврологично отделение – ІІ ниво на компетентност
9. Отделение по психиатрия– ІІ ниво на компетентност
10. Отделение по детски болести – ІІ ниво на компетентност
11. Неонатологично отделение – ІІ ниво на компетентност
12. Отделение по ортопедия и травматология– ІІІ ниво на компетентност;
13. Отделение по ушно-носно-гърлени болести – ІІ ниво на компетентност;
14. Отделение по акушерство и гинекология – ІІ ниво на компетентност ;
6
15. Отделение по офталмология – ІІ ниво на компетентност;
16. Хирургично отделение – ІІ ниво на компетентност;
17. Отделение по лицево-челюстна хирургия – ІІ ниво на компетентност;
18. Отделение по неврохирургия – ІІ ниво на компетентност;
19. Отделение по анестезиология и интензивно лечение – ІІІ ниво на компетентност;
20. Урологично отделение – ІІ ниво на компетентност;
21. Отделение по хемодиализа – ІІ ниво на компетентност
3. Болнична аптека
4. Административно-стопански блок, състоящ се от:
· Сектор “Административен”
· „Стопански отдел” със сектори:
- Сектор „Ремонт и поддръжка”
- Сектор „Автотранспорт”
- Сектор „Перилни и шивашки услуги”
- Сектор „Приемане и разпределяне на болнична храна”
· Отдел „Информационно осигуряване и контрол на медицинските дейности”:
Фактическата структура на лечебното заведение отговаря на изискванията по чл.9
ал.1, т.1 и чл.9 ал.2 от Закона за лечебните заведения и на Наредба № 49/от 18. 10. 2010
г.. на Министерство на здравеопазването. В тази връзка има издадено от РЗИ, гр. Сливен
хигиенно заключение № ЗД 02-01-828 от 07.07.2010 г. Структурата на МБАЛ “д-р Иван
Селимински” АД – Сливен е регламентирана чрез:
· Решение на Съвета на директорите (Протокол № 9/16.11.2010 г.),
· Заповед № РД 10 - 458 от 30.11.2010 г.. на Изпълнителния директор за
определяне структурата на болницата.
Подробно структурата на лечебното заведение е разписана в утвърден от
изпълнителния директор и действащ Правилник за устройството, дейността и вътрешния
ред.
Структурните звена са оборудвани по начин и с необходимите за тяхната дейност
консумативи, инструменти, пособия и апаратура, позволяващи на екипите от лекари с
помощта на други медицински и немедицински специалисти и помощен персонал
максимално ефективно да диагностицират и лекуват както насочените за консултация,
така и хоспитализираните пациенти.
Броят на леглата в отделенията е определен според конкретните нужди на
лечебния процес, учебната дейност и икономическата ефективност и отговарят на
изискванията на чл.8 т.1, 2, 3 и 4 на Наредба № 49/ 18.10.2010г. на МЗ и определените с
медицинските стандарти.
Болничната аптека е разположена близо до стационарния блок и обособена за
целта зона, с площ, отговаряща на изискванията на Закона за лекарствата и аптеките в
хуманната медицина.
Болницата има оборудвани помощни пространства за информатор, приемни
фоайета с чакални, учебни зали, изолатори, санитарни възли и други. Апаратурата и
работните места са обезопасени, съгласно изискванията на законовите разпоредби за
техническа безопасност, както и изискванията за охрана на труда.
Взаимодействието между звената на Болницата се ръководи и контролира от
Изпълнителния директор.
МБАЛ “Д-р Иван Селимински”АД е осигурена с медицински персонал. В
лечебното заведение работят 751 души, от които висш медицински персонал – 158, висш
7
немедицински – 24, специалисти по здравни грижи – 345, друг персонал – 227.
Структурното разпределение на персонала е съобразено с реалните нужди на
функционалните блокове и отделения, като се осигурява 24 часов график за обслужване
на пациентите.
А. Приемно-консултативна и диагностична дейност
Приемно-консултативната дейност между МБАЛ-АД-Сливен и другите лечебни
заведения за болнична и извън болнична помощ се осъществява посредством
структурата на Диагностично-консултативния блок. За спешно болни, приемът се
извършва чрез Отделение по спешна медицинска помощ, след повикване на
необходимия специалист.
Приемно - консултативните кабинети са разкрити към съответните отделения на
функционален принцип. През 2011 г. през консултативните кабинети са извършени
22 442 прегледа,от които 4 266 прегледа на деца до 17 год.възраст. За 2010 г. в
консултативните кабинети са реализирани 21 674 посещения от тях на деца до 17 години
4 883, а за 2009 г. в консултативните кабинети са реализирани 23 766 посещения. Броят
на прегледаните пациенти за 2011г. е по – голям с 768 бр. в сравнение с 2010г. За
2011год. В консултативните кабинета са извършени и 256 броя манипулации на не
хоспитализирани пациенти. Извършени са 48бр. Ехографии, 499 бр. Рентгенографии,
ЕЕГ изследване – 265 бр., ЕМГ – 945 бр., клинико – лабораторни изследвания – 810бр.,
Микробиологични изследвания – 111 бр., психологични изследвания – 4 бр.,
аудиологични изследвания – 560бр.
Таблица №2 Хоспитализация на пациентите в МБАЛ – АД
ХОСПИТАЛИЗИРАНИ БОЛНИ
НАСОЧЕНИ ЗА 2011 г. 2010 г. 2009 г.
ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ ОТ: % брой % брой % брой
АПИМП 14,84 3699 14.96 3432 14.59 3453
АСИМП
в това число: 41,94 10453 40.20 9219 41.35 9788
ДКЦ, МЦ 22,43 5591 22.33 5122 23.09 5465
ИПСМП 19,51 4862 17.86 4097 18.26 4323
МБАЛ и консултативно отделение 8,83 2199 9.30 2133 11.34 2685
ОСМ 33,97 8465 35.11 8052 32.29 7646
Други ЛЗ за болнична помощ 0,43 107 0.43 99 0.42 100
ОБЩО 100,00 24630 100.00 22935 100.00 23 672
Рехоспитализирани болни 1,03 256 1.16 267 0.93 220
От данните представени в таблицата е видно,че хоспитализираните пациенти в
МБАЛ предимно са насочени от АСИМП 41,94, ОСМ 33,97%, ДКЦ и МЦ 22,43% .
През ОСМ са преминали 17 160 за 2011г , 20 726 пациента за 2010г., 18 707
пациента за 2009г. . От тях са хоспитализирани за 2011г 8465 2010г. – 8 052, за 2009г. –
7 646, а останалите не хоспитализирани след направени прегледи и консултации са
насочени за лечение в извън болничната помощ. В отделението са проведени 4 818
консултативни прегледа със специалисти работещи в структурата на лечебното
заведение.
Броят на общо хоспитализираните болни в МБАЛ – Сливен АД през 2011г. е
24 630 болни,за 2010г. е 22 935 болни, за 2009г. е 23 672 . Броят на хоспитализираните
8
през 2011 г. е нараснал с 1 695 случая в сравнение с 2010г., което се дължи на въвеждане
на оптимизиране на медицинските дейности по договор с РЗОК – Сливен и във връзка с
въвеждане на медицински стандарти, чрез които се регламентира и обема на
медицинските дейности. През МЦ ”Д-р Г.В. Миркович” в лечебното заведение са
хоспитализирани за 2011г са 1087бр,за 2010г. са хоспитализирани 912пациента, за
2009г. техният брой е бил 1 121бр. пациенти.
Анализът на таблицата за хоспитализация показва следните тенденции:
1. Увеличаване броя на приетите болни в сравнение с предходните две години
поради оптимизиране на дейностите;
2. Запазва се тенденцията най-голям процент на хоспитализираните да бъдат
насочвани от ОСМ и АСИМП;
3. Намалява броя на рехоспитализираните в сравнение с 2010 г. и с 2009 г.. За
2011г.в лечебното заведение са рехоспитализирани 256 бр. пациенти. По – голям брой
рехоспитализации са извършени в ХО – 34бр., ГЕО – 31бр., ДО – 28бр., ИО – 28бр. и
АГО – 24 бр.. Това са предимно болни с хронични заболявания с чести усложнения,
лоша прогноза, трудно овладяващо се лечение и невъзможността им да продължат
понякога поддържащите се терапии в дома. Рехоспитализациите в ДО се дължат на
лечението на деца от малцинствен произход и живеещи в семейства с лош социален
статус и невъзможност да провеждат адекватно поддържаща терапия в дома.
Таблица № 3 Функционална и образна диагностика
Видове дейности, функционална и образна
диагностика за стационара
2009 г. 2010 г. 2011 г.
І. Образна диагностика общ брой – вт.ч. 36 906 33957 32 829
Скопии бял дроб 20 15 3
Графии –всичко 24432 23228 22185
Мамографии 106 65 35
Спец. контр. изсл. 3467 3128 2813
Ехогр. вътр. органи 5269 4910 4273
Ехогр.щ. жл и други 1420 1048 1552
КАТ 2192 1563 1968
ІІ.Фунц. диагностика общ брой 43 814 42 469 46 136
в това число:
ЕКГ 20 968 19 516 21 464
ВЕТ 472 538 593
АКP 16 110 15 986 15 885
ФИД 1 739 2 028 3 323
Ехо КГ 2 522 2 994 3 280
Доплер сонография 1 067 972 1 149
Осцилография 749 162 3
БДТ 187 273 439
Увеличеният брой на някои изследвания като ЕКГ,ВЕТ, ФИД, Ехо КГ, Доплер
сонографии, БДТ е пряко свързан с нарасналият обем медицински дейности извършени в
лечебното заведение и с тежката патология на пациентите постъпващи за лечение, при
които в хода на лечението им се налага някои изследвания да се контролират почасово
9
или в обем по висок от изискуемия. През отделението по функционална диагностика за
2011г. са преминали общ брой изследвани лица 33 093.
Прави впечатление намаления брой рентгеноскопии на бял дроб и мамографски
изследвания, това се дължи на това, че са приоритет на доболничната помощ въпреки, че
МБАЛ – АД има сключен договор с РЗОК за тяхното извършване през 2011г. С НРД 2011
лечебното заведение по договор с РЗОК извършва дейностите КТ и Мамография . През
отделението по образна диагностика през 2011г. са преминали общо 26 583 лица и са
проведени 32 829 изследвания.
Таблица № 4 Клинико – лабораторни изследвания
Видове клинико – лабор. и
микробиологични изследвания и
дейности за стационара
2009 г. 2010 г. 2011 г.
І. Клинико-лабораторни анализи общ
брой
814 810 766 685 760 108
Уринен анализ 97 830 89 867 102 389
Изследване на гръбначно мозъчна
течност
455 460 365
Хематологични изследвания 435 066 414 483 400 417
Клинико-химично изследване на
биологични течности
280 108 260 850 255 163
Хормонални изследвания 587 232 409
Туморни маркери 145 111 163
Други 528 682 1 202
ІІ. Микобиологични и Вирусологични –
общ брой изследвания
24 171 22 614 18 391
Гърлени секрети 1990 2076 1560
Носни секрети 1008 928 817
Храчки 885 1022 435
Вагинални 1048 684 707
Урини 2671 2501 2458
Фецес 7497 6802 5578
Пунктати 70 81 78
Хемокултури 1275 1126 1229
Раневи секрети 1706 1561 1384
Ликвори 41 34 42
Серологични изседвания 184 135 115
Антибиограми 2692 2248 1557
Контрол за стерилност 593 1 186
Елайза HBsAg 782 995 711
Елайза HAVigm 410 558 258
Елайза HCV 429 452 448
Елайза HBcAgTgm 64 73 40
Елайза HIV 211 206 152
Други 615 1131 636
Дейността на медико-диагностичните лаборатории корелира с алгоритмите по
клинични пътеки и медицинските стандарти.
10
Намаленият обем дейност на лабораториите е в резултат от:
1. Броят на клиничните пътеки и регламентираните в НРД задължителни изследвания
към тях както и въведените делегирани бюджети;
2. Навременна и точна диагноза поставена при хоспитализация и не изискваща
допълнителни изследвания за нейното уточняване.
Таблица №5 Патологоанатомична дейност и Съдебна медицина
Патоанатомия Вид на изследването Съдебна мед.
2011 г. 2010 г. 2009 г. 2011 г. 2010 г. 2009 г.
Аутопсии - всичко 72 77 99 488 304 293
в т.ч. на деца до 1 год. 30 37 45 8 11 12
на мъртвородени 20 21 25 - - 6
Изследвания
хистологични
802 758 1108 12 22 19
- микробиологични - 0 1 - - 2
Направени биопсии -
всичко
4377 4422 4862 - - -
в. т.ч. на опер.материал 3829 3821 4338 - - -
Разследвани случаи - - - 15 11 13
Мед.свидетелста - - - 237 294 252
Др.изследвания - - - 473 231 334
Задържа се тенденция на ниска аутопсионна дейност на Отделението по клинична
патология, което рефлектира и върху малкия брой проведени Клинико - анатомични
срещи. В лечебното заведение се води точна справка за съвпадението на предварителна
клинична с окончателната клинична диагнозата, като показателят в годините е както
следва:
- За 2009 г. – при 23585 бр. случая има съвпадение – 82.20 %.
- За 2010 г. – при 22583 бр. случая има съвпадение – 81.49 %.
- За 2011 г. – при 17926 бр. случая има съвпадение – 80.19 %.
Съвпаденията на предварителна с окончателна клинична диагноза от изработените
биопсични изследвания, са както следва:
- За 2009 г. – при 1564 бр. случая има 1490 съвпадения – 95.27 %.
- За 2010 г. – при 1260 бр. случая има 1218 съвпадения – 96.67 %.
- За 2011 г.– при 900 бр. случая има 868 съвпадения – 96.44 %.
Съвпаденията на окончателна клинична с патолого-анатомична диагноза по
основно заболяване са над 90 %, както е видно от приложената справка:
През 2011г.– 481 бр. починали От тях аутопсирани 72 бр. Съвпадение на
окончателната клинична с патологоанатомична диагноза при 61 бр. случаи, което
представлява – 92,21 %.
През 2010г.– 487 бр. починали От тях аутопсирани 77 бр. Съвпадение на
окончателната клинична с патологоанатомична диагноза при 71 бр. случаи, което
представлява – 94,81 %.
В МБАЛ “Д-р Иван Селимински” АД – Сливен се провеждат протоколирани
патологоанатомични срещи с целия лекарски персонал на болницата, с цел
утвърждаване на добрата медицинска практика.
11
Броят на биопсични и хистологични изследвания е в зависимост от броя на
преминалите болни по клинични пътеки и изискванията регламентирани в алгоритъма на
клиничните пътеки.
Броят на съдебно – медицинските аутопсии и изследвания е резултат на
извършените съдебно – медицински експертизи и извършени престъпления в Региона.
Таблица № 6 Извършена дейност от ТЕЛК
Дейност на ТЕЛК 2011 г. 2010 г. 2009 г.
Взети експертни решения 4536 4368 4 578
Докладвани случаи от чл. на ТЕЛК 4402 4308 4 524
Освидетелствани извън ТЕЛК 134 117 54
от тях: в дома 131 110 52
в стационара 3 7 2
Обжалвани експертни решения 408 242 203
Потвърдени експертни решения от обжалваните 150 17 19
Своевременно взети експертни решения 100% 100% 100%
При норматив от 2 400 броя експертни решения за година, през 2011 г. са взети
4 536 експертни решения, като от тях 138 са за освидетелствани деца. Те изразяват
продължаващата тенденция на повишена заболеваемост и трайна инвалидицзация на по
– големи групи от населението на областта. Освидетелствани лица за 2011г. извън ТЕЛК
са 131 бр., като от тях 128 са освидетелствани в дома и 3 са освидетелствани
стационарно. Запазва се тенденцията за 100% своевременно взети експертни решения от
ТЕЛК.
Броят на обжалваните в НЕЛК решения са 408 и относително ниския процент
36,76% на отменените от тях, са в резултат на оптимизиране на организацията и
качеството на експертната дейност на ТЕКЛ.
Таблица №7 Дейност на ОТХ
Извършена дейност от Отделението по
трансфузионна хематология
2011 г. 2010 г. 2009 г.
Взета чиста кръв (литри) 1564,815 1527.680 1580,830
Платена 6,3 10.800 135
Безвъзмездна 1558,515 1516.880 1445.83
Платени кръводарявания (брой) 14 24 135
Безвъзмездни кръводарявания (брой) 3467 3385 3402
Взета глюкозоцетратна кръв (л.) 1791,145 1749.265 1810,735
Преработена глюкозоцетратна кръв 1791,145 1749.265 1810,735
Отлята плазма 111,500 663.315 167,240
Плазма за лечебни заведения 121,700 142.150 -
Бракувана кръв и кръвни съставки 1 104.175 ед. 161 ед.
Експедирани за лечебни заведения 1021,970 1094.940 л. 912,570 л.
Прясно замразена плазма 106,100 151.260 162,530
12
Дейността на ОТХ зависи пряко от възможностите за осигуряването на донори,
както и поемането извършването на някои дейности от Областния център по
хематология в гр.Стара Загора. През годините се забелязва задържане количеството на
взета кръв. През 2011г е 1 564,82л. в сравнение с 2010 г.са взети в повече 36,32 литра
кръв. Основния поток кръводарител остават близките на пациентите нуждаещи се от
кръв за лечението им,но се забелязва нарастване на броя безвъзмездни кръводарявания в
сравнение с 2010г с 82 бр. Намален е делът на взетата платена кръв в сравнение с 2010г.
с 10бр. Съществено е намаляло количеството бракувана кръв с 99,9% единици.
В отделението по Трансфузионна хематология се извършва:
q Планиране и осигуряване на необходимите количества кръв и кръвни продукти на
болничните заведения в Областта, като се прави подробен разчет, съобразен с разхода на
такива и обезпечаваното с донори.
q Самоинициативно или съвместно с правителствени и неправителствани организации
провеждане на дарителски акции;
q Контрол на освидетелстване на кръводарителите;
q Контрол на вземането на кръвта;
q Контрол върху изследванията на кръвни групи и тест серуми;
q Контрол по съхраняване на кръвта и кръвни биопродукти;
q Отчет на доброволните кръводарители.
Разшири се имунохематологичната диагностика преди кръвопреливане. Задължително се
правят проби за инвитросъвместимост на донор и реципиент. Това води до минимум
възможностите за възникване на усложнения при хемотрансфузия.
Таблица № 8 Дейност на ОХД
Хемодиализна дейност 2011 г. 2010 г. 2009 г.
1.Проведени диализи през годината 9098 7328 7148
в т.ч. – при болни с: ХБН 8997 7236 6976
ОБН 101 77 -
Интоксикации - 4 10
2. Проведени катетаризации по Селдингер 90 88 110
3. Направен траен съдов достъп 20 20
4. Хемодиализирани болни от други центрове 14 6 -
5. Общ брой болни на хемодиализа 126 106 121
Увеличава се броя на болните с хронична бъбречна недостатъчност и остра
бъбречна недостатъчност , приети и диализирани в ОХД. Общият брой на диализираните
болни за 2010г. е 126 бр. Броят на проведените хемодиализи е нараснал с 1770бр. за
2011г. в сравнение с 2010г. В Сливенска област бъбречната патология е висока. Областта
е ендемичен район и за бъбречно – каменната болест. Най – често болните постъпват в
МБАЛ в късен етап на заболяването с напреднали увреждания, нуждаещи се от
хемодиализно лечение. ОХД разполага с 19 апарата от тях 17 действащи, като 4 броя от
тях са с над 40 000 работни часа и се нуждаят от подмяна с нови апарати съгласно
стандарт по „Хемодиализа”. През 2011г.Ръководството на лечебното заведение закупи 1
нов апарат за хемодиализа. Транспортирането на болните за хемодиализа се осъществява
от външен изпълнител по договор след проведена обществена поръчка. Дейността на
отделението през 2011г. се финансира по Договор с МЗ. Отделението продължава да се
нуждае от извършване на основен ремонт, което ще подобри противоепидемичния
13
режим на същото и ще се създадат по – добри условия за пациентите. Ръководството на
МБАЛ – АД – Сливен, полага усилия чрез разработване на инвестиционен проект да
осигури средства за ново строителство на сграда, в която да бъде разположено
отделението по хемодиализа, както и средства за закупуване на медицинска апаратура.
Броя на диспансеризирани болни към диспансера по трансплантация и подадени към
Агенцията по трансплантация.за 2011г. са 23 пациента чакащи за трансплантация,които
са типизирани за имунотела.
Таблица № 9 Дейност на отделението по Ранна рехабилитация и физиотерапия
Видове физиотерапевтични дейности за
стационара 2011 г. 2010 г. 2009 г.
Брой процедури в това число: 39990 35174 38 044
Електролечение 10058 8558 10 837
Лечебен масаж 6961 5491 4 903
Лечебна физкултура 13540 12811 15 794
Водолечение 282 379 170
Инхалации 259 236 211
Светолечение 301 149 118
Парафинолечение 510 576 601
Други 8067 6974 5 430
В дейността на отделението по Ранна рехабилитация и физиотерапия се
наблюдава увеличаване на обема от физиотерапевтични дейности. Общо за 2011г. са
извършени повече 4 816 процедури.През отделението са преминали 694 пациента ,от
които 677 по клинични пътеки. В сравнение с 2010г. броят преминали се е увеличил с 56
болни. През м.декември 2011год. Със заповед бяха закрити 15б.л. на Сливенски
минерални бани, като тези легла бяха разкрити отново на 15 .01.2012г с цел намаляване
на разходите за транспорт и отопление в периода. От средата на месец януари броят на
леглата е 15.
Б. АНАЛИЗ НА СТАЦИОНАРНАТА ДЕЙНОСТ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА
2011 г.
През отчетния период преминалите болни през стационара са за 2011г. 24 630бр.,
2010г - 22 935бр., 23 924 за 2009г . От данните е видно, че с 1 695бр. пациенти повече са
преминали през 2011г в сравнение с 2010г. – Приложения №№ 1;2;.
Реализираната дейност общо за стационара на болницата за 2010 г. е представена
в следната таблица:
14
Таблица №10 Дейност на стационара по основни медико статистически показатели
Медикостатистически показатели
2011 г.
2010 г.
2009 г.
Средна стойност на един преминал болен 644,05 616.93 636.54
Средна стойност на един лекарстводен 13,59 14.56 15.51
Средна стойност на лекарстводен+консумативи 19,96 20,70 23,16
Средна стойност на един леглоден 102,03 94.00 96.35
Средна стойност на един храноден 3,77 4.00 3.90
Оборот на едно болнично легло 48,68 43.77 46.10
Брой на преминалите болни 24630 22935 23 924
Среден брой болнични легла 506 524 519
Брой леглодни 155456 150506 158 017
Използваемост на легловия фонд в % 84,17 78.48 83.19
Среден престой на един преминал болен 6,31 6.56 6.60
Леталитет 1,98 2.16 2.08
Среден брой на персонала 764 729 725
Средна месечна брутна заплата за леч.заведение 786,33 722.82 721.21
От данните представени в Таблица10, при сравнителен анализ за периода 2010г.-
2011г. е видно следното:
Ø Увеличена е средната стойност на 1преминал болен с 27.12 лв.;
Ø Намалена е средната стойност на 1 лекарстводен с 0,97лв.;
Ø Увеличена е стойността на 1 леглоден с 8,03 лв.;
Ø Намалена е стойността на 1 храноден с 0,23 лв.
Ø Увеличена е броят на преминалите болни с 1 695бр.;
Ø Средният брой болнични легла е намален с 18 бр.;
Ø Увеличена е и броят леглодни с 4 950 бр.;
Ø Увеличен е средният брой на персонал с 35 бр.
Ø Средно месечната брутна заплата е повишена с 63,45 лв.
Ø Леталитета е намален с 0,18
Ø Увеличена е използваемостта на болничните легла с 5,64%.
Графика представяща основните показатели на стационара за периода 2010 – 2011г.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Оборот на 1
болн.легло
Среден престой на 1
преминал болен
Използваемост на
болн.легла в %
Болничен леталитет
2009
2010
2011
15
Анализът на медицинската дейност на отделенията с болнични легла
( Приложение № 1, 2)
Анализът на медицинската дейност по отделения показва , че през терапевтичните
отделения за 2011г. са преминали 12 150 болни, за 2010г. са преминали 9 747 болни, за
2009г. са преминали 10 289 болни. През 2011 г. е нарастнал броя преминали с 2 403
болни в сравнение с 2010г.
С най – добра използваемост са: Нефрологично отд. – 88,75%, Отделение по
ендокринология .- 86,48%, Неврологично отделение – 85,23% , Психиатрично отделение
– 88,60% и Отделение по ранна рехабилитация -88,42%.
С най – добър показател за среден престой са: Неврологично отделение – 4,74;
Отделение по кардиология - 5,7; Инфекциозно отделение – 5,42 и Ендокринологично
отделение – 5,46. С най – висок среден престой в дни са: Нефрологично отделение –
7,43; Психиатрично отделение – 13,39; Отделение по пневмология и фтизиатрия- 9,89.
Относно показателя оборот на едно болнично легло с най – добри показатели са:
Неврологично отделение – 65,57; Отделение по кардиология– 60,68 и Ендокринология –
57,87. А с най – нисък оборот на болничните легла са: Психиатрично отделение – 24,15,
Отделение по ранна рехабилитация – 46,27 и Нефрологично отделение – 43,62 и
Отделение по пневмология и фтизиатрия – 30,94. Показателят леталитет е най – висок е
Неврологично отделение – 6,71, Нефрологично отд. – 4,45 и Гастроентерологично
отделение – 3,77.
Високият среден престой в Отделение по ранна рехабилитация, Нефрологично,
Пулмологично и Психиатрично отделение е в резултат на регламентирания минимален
престой за тези болни, а високата смъртност в Неврологично отделение и
Гастроентерологично отделение е свързано с преобладаваща патология от: напреднала
мозъчно-съдова болест, чернодробни заболявания в терминален стадий и съответните
усложнения, придружени с трудно овладяваща се дихателна недостатъчност, състояния
придружени от тежки кръвозагуби и онкологична патология.
Показателите на ИО са пряко зависими от епидемилогичната обстановка в
областта. За 2011г. няма възникнали епидемии, които да доведат до ръст на
заболеваемостта от инфекциозни причинители.
Педиатричните легла като структури в лечебното заведение са разположени в
Детско и Неонатологично отделения. Преминалите болни през ДО и ННО са 4 141 за
2011г. В сравнение с 2010 г. - 4766, броят им е намалял с 625 деца .
В ННО броят на леглата е 37 бр. за периода 2010г. – 2011г., показателите
преминали болни е намален с 53 бр., оборота на леглата е намален с 1,43, намален е
леталитета с 0,03 и е увеличен показателят - използваемост в % с 2,5%. Запазва се
средният престой на 6,75. Тенденцията за запазване голям брой преминали през
секторите за специални грижи и за интензивно лечение през 2010 г. и 2011г. (виж
Приложение №№1 и 2), е повлияна от по – големият брой деца - недоносени
новородени, с вродена хипотрофия и малформации и високата перинатална детска
смъртност. Това се дължи на голям брой родилки хоспитализирани за 2011г. на възраст
до 18 години – 191бр., лошо провежданата женска консултация и големия процент
бременности, необхванати от извън болнична дейност, както и недостатъчно добрата
профилактика.
За 2010г. броят на леглата в ДО е 61бр. и е намален с 10 бр. в сравнение с 2010г.
Преминалите са 2 266 бр.. Забелязва се оптимизиране на показателят болничен
леталитет с 0.07%. Преведени са 134 деца в други лечебни заведения от по – високо
ниво.
16
Таблица №10 Дейност на Хирургичните отделения и ОАИЛ
Вид на
хирур.
отделение
Година Ср.бр.
легла
Преминал
и болни
Използваемост
в %
Среден
престой
Оборот
на
леглата
2009 8 647 50.89 2,3 80,88
2010 8 504 52.36 3.04 62.94
ОАИЛ 2011 8 552 52.47 2.78 69.00
2009 61 3071 83,00 6,02 50,34
2010 52 2632 81.49 5.88 50.61
Хирургично
отделение 2011 46 2525 84.94 5.65 54.88
2009 19 989 96,50 6,77 52,03
2010 24 999 73.82 6.48 41.60
ОТО
2011 20 957 79.44 6.06 47.83
2009 10 481 60,47 4,59 48,10
2010 10 372 40.27 3.96 37.15
ОНХО
2011 6 461 83.84 3.98 76.83
2009 10 324 35,84 4,04 32,40
2010 8 161 22.53 4.09 20.13
ЛЧХ
2011 2 35 15.21 3.17 17.50
2009 10 1090 109,70 3,67 109,00
2010 12 999 91.03 3.99 83.25
УНГ
2011 13 1005 89.82 4.24 77.31
2009 12 1071 91,89 3,76 89,25
2010 12 853 71.71 3.68 71.08
Урологично
отделение
2011 10 846 85.92 3.71 84.55
2009 32 3250 88,17 3,17 101,55
2010 32 3070 81.84 3.11 95.94
АГО
2011 33 2925 77.70 3.2 88.64
2009 10 739 48,33 2,39 73,90
2010 10 688 44.41 2.36 68.80
Очно
отделение
2011 5 636 78.85 2.26 127.2
2009 172 11 662 73,86 4,07 70,82
2010 168 10278 62.16 4.07 59.06
ОБЩО
2011 143 9942 72.02 3.89 71.53
В ОАИЛ през 2011г. са преминали 552бр.пациенти спрямо предходната година се
виждат следните тенденции:
1. Увеличаване броят на преминалите болни с 48 пациента в сравнение с 2010 г. – 504
човека;
2. Увеличена е използваемостта – 52.47% за 2011 г., 2010г.е 52.36%;
3. Увеличен е оборота на 1 бол.легло - от 62.94 за 2010г на 69,00 за 2011г.
4. Леталитета е намален през отчетната година – 2011г – 9,27, а за 2010г.- 11,78.
17
През хирургичните отделения на МБАЛ – АД – Сливен за периода 2011г. са
преминали 9 390 болни (през 2010 г. са били 10 278). Забелязва се намаление с 888
пациента, използваемостта се е увеличила с 19.55 % и е увеличен е оборота на леглата с
2,53. Средният престой е намален с 0,18.
С най-добри показатели за използваемост са : УНГ – 89,82%; ХО – 84.94 %; ОТО
– 79.44%; АГО – 77,70%;. Показател оборот е най-висок в Очно отделение – 127,20;
АГО 88,64; УНГ 77,31; УО – 84,55.
Таблица №11 Оперативна дейност на хирургичните отделения
Вид
на хирур.
отделение
Година
Брой
опер.
Предоперат.
ср. престой
Ср.
постоперат.
престой
Постоперат.
леталитет
Операт.
активност
ХО 2009 1895 1,70 5,60 1,84 70,33
2010 1610 1.50 6.00 1.80 71.05
2011 1069 1.6 6.2 2.15 69.49
ОТО 2009 966 0,90 6,00 1,34 99,08
2010 980 1.00 5.60 0.51 99.49
2011 930 0.8 5.4 0.75 98.00
УНГО 2009 856 1,50 2,80 0,17 92,37
2010 806 1.80 2.50 0.12 88.35
2011 807 1.8 2.7 0 84.76
УО 2009 844 0,90 2,70 0,57 79,53
2010 628 1.00 2.80 0.32 74.55
2011 716 1.1 2.5 0.42 85.83
АГО 2009 2319 0,40 3,50 0,043 87,80
2010 2198 0.40 3.50 - 87.78
2011 2122 0.4 3.5 0 86.48
ЛЧХ 2009 306 1,1 3,10 - 96,20
2010 158 1.4 2.80 - 98.76
2011 35 0.7 2.5 - 100.00
НХО 2009 148 1,80 9,00 1,35 41,88
2010 135 1.50 8.20 4.44 45.55
2011 148 1.1 8.00 4.73 39.84
2009 664 0,7 1,40 - 89,97
2010 596 0.7 1.20 - 86.88
Очно
отделение
2011 559 0.8 1.1 - 88.31
2009 8 023 1,00 4,10 0,73 81,33
2010 7111 1.16 4.08 0.90 81.55
ОБЩО
2011 6386 1.04 3.99 1.01 81.59
Най-високият постоперативен леталитет през 2011 година е в НХО – 4.73 и ХО
– 2.15. Това се дължи на естеството на заболяванията и усложненията възникващи най –
често при съчетани травми и възраст на пациентите постъпили по спешност. В
хирургичните отделения за 2011г. няма регистрирани усложнения при планово
оперираните пациенти. Съществено са намалени показателите на отделение ЛЧХ,
поради не до окомплектоване на екипа със специалисти.
18
На Таблици 11,12 и графиката е представена дейността на оперативните отделения.
От представените данни могат да се направят следните изводи:
1. Намален брой оперирани 2011г.спрямо 2010 с 725;
2. Намален е постоперативният престой с 0.09;
3. Малко е увеличен постоперативният леталитет с 0.11;
4. Най-висока оперативна активност спрямо предходните 2 години и е 81,59;
5. Увеличение се забелязва на броя сложни операции с 107 за 2011г.;
6. Намаляване на стойностите на останалите видове операции, поради това че са
лимитирани дейностите финансирана от РЗОК.
Подобряването на материално-техническата база и по-доброто кадрово
окомплектоване на екипите в сравнение с други областни градове е една от причините
много тежко болни, които подлежат на лечебно-диагностични процедури от планов
характер, да се обръщат все повече към МБАЛ” д-р Иван Селимински”– АД.
Тенденцията за намаляване на финансирането от РЗОК и лимитиране на медицинските
дейности спрямо предходните години доведе до намаляване на обема извършени
хирургични интервенции.
С най-голям обем много сложни оперативни интервенции през 2011г. е Отделението
по офталмология – 410бр.; ОТО – 109 бр. и НХО – 114 бр.. От общ брой преминали
пациенти през 2011г. в отделенията с хирургична насоченост – 8 556 бр., 3 251 са
подадените общи анестезии и 5 305 са местните анестезии.
Таблица № 12 Операции по сложност
Вид на хирургично
отделение Година
Много
сложни
Сложни Средни Малки Общо
2009 137 472 1153 286 2048
2010 116 387 897 357 1757
Хирургично
отделение
2011 92 376 633 91 1192
2009 118 137 154 567 976
2010 119 152 164 569 1004
ОТО
2011 109 146 193 509 957
2009 17 243 596 68 924
2010 17 258 577 56 908
УНГО
2011 16 235 574 48 873
ЛЧХ 2009 3 24 272 11 310
2010 1 14 144 4 163
2011 0 2 36 0 38
НХО 2009 110 37 4 1 152
2010 92 47 0 1 140
2011 114 38 1 0 153
УО 2009 65 681 97 6 849
2010 81 477 75 0 633
2011 72 547 99 7 725
19
2009 85 377 2406 1864 4732
2010 56 350 2235 1830 4471
АГО
2011 49 390 1927 1667 4033
2009 515 14 58 87 674
2010 434 10 28 130 602
Очно отделение
2011 410 62 18 75 565
2009 2 13 24 - 39
2010 5 2 11 0 18
ОАИЛ
2011 4 6 9 1 20
2009 1051 1998 4764 2890 10 703
2010 916 1695 4120 2947 9678
ОБЩО
2011 866 1802 3490 2398 8556
От общ брой оперирани болни 6 380 по спешност са оперирани 4 372 , което е 65%.
Това е показател, който доказва натовареността на лечебното заведение относно
обслужването на спешно постъпили пациенти.
Графика представяща видовете операции по сложност за период 2009 г.- 2011г.
общо за МБАЛ – АД.
0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000
бр.оперирани
много сложни
сложни
средни
малки
2011г
2010 г.
2009 г.
Таблица 13. Работа по договори с РЗОК – 2010г – 2011 г
КП
№ Наименование на отделенията 2010г. 2011г
1 Акушеро гинекологично отделение 1998 1934
2 Отделение по гастроентерология и хематология 806 959
3 Отделение по детски болести 2335 2055
4 Инфекциозно отделение 1583 1551
5 Нефро-пулмологично отделение 1092 533
Отделение по пневмология и фтизиатрия - 1559
6 Отделение по ревмокардиология 2075 2241
7 Отделение по ендокринология 1121 849
8 Отделение по лицево-челюстна хирургия 158 34
20
9 Неонатологично отделение 1569 1626
10 Неврологично отделение 1155 1618
11 Неврохирургично отделение 276 352
12 ОАИЛ 102 158
13 Отделение по офталмология 626 627
14 Отделение по ранна рехабилитация 600 677
15 Ортопедо-травматологично отделение 928 924
16 Отделение УНГ 857 930
17 Урологично отделение 793 827
18 Хирургично отделение 2022 2036
19 Отделение по вътрешни болести 1162
Общо отчетени случаи за годината 20 096 22652
През 2011 г. МБАЛ „Д-р Ив. Селимински”-Сливен –АД е сключила договор с
РЗОК за оказване на болнична помощ по 196 клинични пътеки, за ВСД и МДД. През
2011 г. по Клинични пътеки са преминали 20 096 пациенти. Общо за отчетените
медицински дейности е изплатена сума от РЗОК в размер на 12 837 468 лв. Като обем
дейност по договорите и реализирани приходи: ХО – 1 663 361 лв.; ДО – 1 063 115 лв.;
АГО – 702 805 лв.; ННО – 1 142 258лв.; Кардиологично отделение – 867 358 лв.; ИО –
832 446 лв. ОТО – 859 690 лв.
За периода 2011г. от РЗОК са наложени глоби в размер на 51 246лв. ( за 2010г. са
29 947 лв.)
В. Специализация и квалификация на персонала за 2010 г.- 2011г.
През 2011 г. четирима лекари са придобили специалност. По план за 2011г. са
били планувани за включване в курс за следдипломна квалификация по програми на
Медицински университет – 32 специалисти по здравни грижи и 16 лекари.
За 2012 година е изготвен План за продължаващо обучение и квалификация по
системата на СДК, в който са запланувани да преминат обучение 25 лекари и 77
специалисти по здравни грижи. Лечебното заведение е изготвило и заявка за места за
специалисти по Наредба 34 за придобиване специалност в системата на
здравеопазването.
На основание чл.33 ал.4, във връзка с чл.23,ал.1,т.1 от Наредба 18/ 20.06.2005г. ,
протокол №11/ 20.03.2007г. на Акредитационен съвет и Заповед № РД 01-327/
23.07.2007г. на МЗ е определена акредитационна оценка за цялостната медицинска
дейност и база за практическо обучение на специалисти по здравни грижи „ОТЛИЧНА”
за срок от пет години на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД – гр.Сливен
Със Заповед на МЗ болницата е база за следдипломно обучение по Акушерство и
гинекология; Анестезиология и интензивно лечение; Вътрешни болести; Клинична
лаборатория; Нервни болести; Ушно-носно-гърлени болести; Хирургия; Физикална
терапия и рехабилитация; Инфекции.
На основание чл.33 ал.7, във връзка с чл.23,ал.1,т.2,б от Наредба 18/ 20.06.2005г.,
протокол №02/ 19.01.2010г. и протокол № 3/02.02.2010г на Акредитационен съвет и
Заповед № РД 01-56/ 10.02.2010г. на МЗ е определена акредитационна оценка за отделни
медицински дейности „ОТЛИЧНА” за срок от пет години на Спешно отделение, ОНХ и
21
УНГ „МН.ДОБРА” за срок от 4 години. Присъдена е и акредитационна оценка за
практическо обучение, както следва:
На магистри – лекари по специалностите: Детски болести, Ендокринология,
Кардиология, Неонатология, Нефрология, Образна диагностика, Обща и клинична
патология, Ортопедия и травматология, Очни болести, Урология – „ ОТЛИЧНА” за срок
от 5 години.
През 2011г. лечебното заведение започна подготовка за цялостна акредитация,която ще
се проведе 2012г.
Г.Болнична аптека
Качеството на лекарство снабдяването и оптималното използване на лекарствата
се гарантират от съответно сформираните комисии по лекарствена политика, по
протоколи за изписване на скъпоструващи медикаменти и по целесъобразно използване
на хуманитарната помощ и дарения.
През 2010г. в болничната аптека са закупени лекарства на стойност 1 782 863.70лв. и
са изразходвани лекарства на стойност 1 820 721.78лв.. По договори с други лечебни
заведения, болничната аптека е предоставила за ползване лекарства на стойност
71 209,17 лв.
Закупените лекарствени средства за 2011г. са 1 793 881,64лв.. От закупените през
2011 г. лекарства са изразходвани лекарства на стойност 1 881 209,15 лв.
При сравнение на разходите за медикаменти 2011 – 2010г. прави впечатление, че
същия е намален с 4 829,20лв. за 2011г..
По договори с други лечебни заведения, болничната аптека е предоставила за
ползване лекарства на стойност 60 692,95 лв.
Запазването на разхода за медикаментти през последните години е резултат на :
1. Следване на терапевтичните алгоритми в лечението на пациентите постъпили за
лечение по клинични пътеки;
2. Увеличеният брой на хоспитализираните пациенти в тежко състояние и
неосигурени, чието лечение изисква употребата на скъпи медикаменти, които
лечебното заведение осигурява на 100 %;
3. Тенденция към повишаване на цените на основни лекарствени средства, и
консумативи най – често използвани в лечебния процес;
4. Договорите, които лечебното заведение е сключило с други лечебни заведения
за снабдяване с медикаменти, съгласно действаща нормативна уредба.
IV. Анализ на административно – стопанския блок
През 2011г. МБАЛ „Д-р Иван Селимински” – АД – Сливен е придобила
дълготрайни материални активи /медицинска апаратура, записващи устройства,
компютърно и информационно оборудване, съоръжения и др./ на стойност 900 841.92 лв.
22
А. По – важните придобити дълготрайни материални активи през 2011г. са:
Медицинска апаратура, медицинско оборудване,съоръжени и машини
Бинокулярен микроскоп ECLIPE E200 1бр 5 502.60
Лапароскопска оптика 10мм/30гр 1бр 4 380.00
Респиратор Савина 300 1бр 47 844.00
Керисон Punch 4бр 6 165.01
Холтер кит МТ-101 з-канален 1бр 2 760.00
Бъркалка Елекат 2010/миксираща 1бр 1 200.00
Фетален монитор ВТ-300 Bistos 2бр 4 300.00
Видеоколоноскоп Olympus CF-Q165L 1бр 26 447.40
Дигитална камера Optocam 1бр 4 434.60
ДАП камери Kerma XIDP 5бр 23 240.00
Анестезиологичен апарат Fabius Plus 1бр 49 116.00
Болничен аспиратор Clinic Plus 1бр 1 261.08
Перфузори/инф.помпи/ 3бр 3 600.00
2 канален ЕМГ апарат Neuro-EMG 1бр 11 455.70
Операционна лампа ILED-3k 1бр 30 291.00
Метално болнично легло 12бр 8 856.00
Авторефрактометър Charops 1бр 9 000.00
Пехаметър Accu Pach 1бр 6 000.00
Многофункционално медиц.легло 1бр 1 260.00
Инфуионни помпи SK-500I 3бр 5 083.20
Ларингиална маска 1бр 1 471.20
Контейнер с предпазен капак 2бр 2 160.00
Апарат Lymphomed DE10 1бр 10 972.00
Аспиратор Neu Hospivac 350 1бр 1 133.00
Фетален доплер с дисплей 1бр 399.00
Болнично легло 1бр 6 796.80
Ехограф Siemens Sonoline G40 1бр 17 976.00
Апарат за хемодиализа Fresenius 400 1бр 24 960.00
Пациентни монитори Mindray MEC-1200 9бр 17 280.00
Трансдюсер VF-10 1бр 11 400.00
Помпа за гореща вода Grundfos UPS 1бр 2 010.00
Паркинг 1бр 43 761.50
ОБЩО: 392 516.09
23
Стопански инвентар и обзавеждане – закупени 2011г
ОТДЕЛЕНИЕ лева
Неврохирургично отделение 26 710.18
Вътрешно отделение 15 711.40
Офталмологично отделение 4 340.40
ОСМП 849.00
Отделение по съдебна медицина 3 521.83
Инфекциозно отделение 1 795.16
ОПФ 817.73
Отделение по хемодиализа 1 530.00
Общо 55 275.70
Б. От планираните за 2011 г. строително - ремонтни дейности бяха изпълнени
следните:
1.Болнична сграда 135 377.54 лв.
2.Вътрешно отделение 42 786.11 лв.
3.Отделение по пневм.и фтиз-я-МБЛ 5 989.97 лв.
4.Съдебна медицина 7 869.02 лв.
5.Неврохирургично отделение 67 841.23 лв.
6.ОСМП-информатор 6 572.06 лв.
7.Паталогоанатом.отделение 21 824.02 лв
Общо : 288 259.95 лв.
Закупена е земя на стойност 237 810.29 лв.
Завишена е стойността на сградата за 2011 г. в размер на 153 822.39 лв., на
инсталации / кислородна, вакуумна/ на стойност 17 911.64 лв. както и на система за
контрол на достъпа на стойност 39 908.60 лв.
Закупена е компютърна техника на стойност 2 698.21лв
За извършване на основната си дейност МБАЛ” Д-Р Иван Селимински” АД –
Сливен, през 2011 г.е сключила следните договори:
Вид услуга / доставка Брой договори Доп.бележки
Доставка на медикаменти,
консумативи, дезинфектанти
Доставка на медикаменти,
консумативи, дезинфектанти
43
Доставка на апаратура Доставка на апаратура 21
Договори абонаментно обслужване Договори абонаментно
обслужване
22
Договори за строително – ремонтни
дейности
Договори за строително –
ремонтни дейности
22
24
Договори за отдаване под наем Договори за отдаване под наем 12
Договори за реклама,договори с
банки
Договори за реклама,договори с
банки
8
Договори за
храна,формуляри,ВиК,Ел.енергия
Договори за
храна,формуляри,ВиК,Ел.енергия
12
Договори с лекари Договори с лекари 88
Договори с болници и медицински
дружества
Договори с болници и
медицински дружества
44 –
болницата е
изпълнител
15 – болницата
е възложител
Договори за други. Договори за други. 27
ОБЩО ЗА 2011 г. ОБЩО ЗА 2011 г. 314 договора
Договори с ДЗОФ през 2011година
За 2011г между МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен и ДЗОФ има
действащи договори с:
1. ЗОФ - АД
2. ЗОФ” Медико 21 „АД
3.„Дал Бог Живот и Здраве”;
4. ЗОД „Булстрад Здраве” АД
5. ЗОФ „Доверие”
6. „ ДЗИ-Здравно осигуряване „АД
7. ЗОК „Надежда”;
8. „Дженерали Закрила „ЗО АД
9. ЗОФ „ВАЙС МЕДИКА” АД;
10. ДОМ „Здраве” АД
11. ЗОД „ Всеодайност” АД
12. ЗОК „ България Здраве” АД
13. Евроинс „ЗО ЕАД
Сумите, постъпили във връзка с обслужените пациенти на съответните ДЗОФ по
договори с Болницата за 2011г са както следва:
№ ДЗОФ Сума, заплатена
на МБАЛ
1. ЗОК „Надежда” 40.00
2. ЗОФ „Медико 21” АД 659.00
3. ЗОК „ България Здраве” АД 93.30
4. БЗОК»Закрила» АД 119.80
5. ОЗОФ”Доверие”АД 60.00
Общо: 971,80 лв
25
ІІІ. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО КЪМ 31.12.2011 г.
1.АКТИВИ
По данни от анализа на финансово-счетоводната дейност,финансовия резултат и
финансовото състояние на дружеството за 2011г.:
Към 01.01.2011 г. отчетната стойност на наличностите е 7 863 хил.лв., а към края на
2011 г. съгласно инвентаризационен опис, са налични ДМА и НДА по отчетна стойност
за 8 649 хил.лв., както следва :
ДМА към 31.12.2010г. към 31.12.2011г.
Земи 131 325
Сгради 1431 1586
Машини,трансп.средства и оборудване 5836 6138
Съоръжение и стопански инвентар 407 543
ДМА в процес на изграждане - 799
ДНА към 31.12.2010г. към 31.12.2011г.
Право на ползване на сграда 44 44
Програмни продукти 14 14
През годината са придобити ДМА и НДА за 901 хил.лв., а са излезли от употреба за
114 хил.лв.
Краткотрайните материални запаси към 01.01.2011 г. са 441 хил.лв., а към
31.12.2011г. са 310 хил.лв. и са намалили обема си спрямо предходната година.
Към 31.12.2010 г.:
-дългосрочни финансови активи в размер на 5 хил.лв.
-краткосрочни вземания в размер на 1 284 хил.лв.
-налични парични средства в размер на 610 хил.лв.
2.ПАСИВИ
Краткосрочните задължения към 31.12.2011г. възлизат на 4 386 хил.лв. от които:
-към доставчици са в размер на 2 996 хил.лв.
-към персонала са в размер на 535 хил.лв.
-към осигурителни предприятия са в размер на 188 хил.лв.
-данъчни задължения в размер на 102 хил.лв.
-задължения към финансови предприятия - 0
-други в размер на 565 хил.лв.
ІV.ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ И АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА ЗА 2011г.
Приходи от обичайна дейност възлизат на 16 215 481 лв. / 13 720 710 лв. за 2010г./
в т. ч.:
І. Приходи от оперативна дейност – 16 069 958 лв./ 13 720 428 лв. за 2010г./
Те включват:
1.1.Нетни приходи от продажби на услуги в т.ч. наеми в размер на 13 326 375 лв. / 13
505 217 лв. за 2010г./
В лечебното заведение са реализирани следните приходи от услуги:
26
а/ Приходи от медицински услуги – 13 282 776 лв. /11 448 664 лв. за 2010г./ в т.ч.:
-по утвърден ценоразпис, договори и потребителски такси –445 308 лв. /368 924
лв. за 2010г./
-от РЗОК – 12 837 468 лв./ 11 079 740 лв. за 2010г./ в т.ч.:на основание
сключени договори за изпълнение на клинични пътеки – 12 714 910 лв. /10 980 357 лв. за
2010г./, остеосинтезен материал в размер на 71 280 лв. /81 000 лв. за 2010г./, МДД и
ВСД , извършвани в болнични условия в размер на 51 278 лв. /18 383лв. за 2010г./
б/ Приходи от специализиран транспорт – 2 355 лв. /2 619 лв. за 2010г./
в/ Приходи от услуги, свързани с пране на болнично бельо, болнична дезинфекция
и стерилизация – 3 296 лв. /3 726 лв. за 2010г./
г/ Приходи по договори за отдадено под наем движимо и недвижимо имущество
–37 948 лв. /50 208лв. за 2010г./
1.2.Други приходи в размер на 2 743 583 лв. / 2 215 211 лв. за 2010г./ Те включват:
а/ Приходи от финансирания – 2 615 849 лв. /2 119 735 лв. за 2010г./ в т. ч.:
- Приходи от финансиране от Министерство на здравеопазване –2 417 269 лв.
/1 988 652 лв. за 2010г./ в т.ч. :
- от субсидии за дейност по методика – 2 105 104 лв. /1 331 080 лв. за 2010г./
- по централни доставки на медикаменти, консумативи – 221 257 лв. / 546
610 лв. за 2010г./
- Приходи от трансплантации 4 217 лв
- Приходи от МЗ във връзка със закриване финансирането за придобити
през минали отчетни периоди дълготрайни активи – 86 691 лв. /110 962 лв. за 2010г./
- Приходи от финансиране от област Сливен -4 329 лв. /3 968 лв. за 2010г./
- Приходи от финансиране по програма ПКТБ 31 661 лв.
- Приходи от финансиране за ОМП 750 лв.
- Приходи от друго финансиране /помощи, дарения от трети лица/ - 161 840 лв.
/127 115лв. за 2010г./ в т.ч. 81 743 лв./ 85 247 лв. за 2010г./- приходи във връзка със
закриване финансирането за придобити през минали отчетни периоди дълготрайни
активи от трети лица с размера на месечните амортизации и 80 097 лв. /41 868 лв. за
2010г./- приходи от безвъзмездно получени /дарения/ - медикаменти, консумативи,
хуманитарни помощи, хранителни продукти , дарения в парична форма от фирми и
граждани.
б/ Други продажби и услуги – такса придружител, ксерокс услуги , бракувани
материали и инвентар, амбалаж, такси за съхранение, отпускане и контрол на
лекарствени средства, такси за помещение за опасни болнични отпадъци и др.- 127 734
лв./ 95 476 лв. за 2010г./
II. Финансови приходи / от лихви и финансови инструменти / - 145 523 лв. /282 лв.
за 2010г./
27
Графика представяща съотношение на приходите от РЗОК и МЗ
РЗОК
84%
МЗ
16% 0%
Разходи за обичайна дейност –15 862 884 лв. /14 149 352лв. за 2010г./ Те включват:
І.Разходи за оперативна дейност –15 851 732 лв. /14 110 712 лв. за 2010г./ в т.ч.:
1.1. Разходи за суровини, материали и външни услуги – 6 517 270 лв. /5 791 538 лв.
за 2010г./ Те включват:
- Разходи за медикаменти- 2 112 721 лв. /2 195 969 лв. за 2010г./
- Разходи за консумативи –1 040 739 лв. /919 330 лв. за 2010г./
- Разходи за кръв и кръвни съставки – 27 848 лв. /27 264 лв. за 2010г./
- Разходи за дезинфектанти – 61 330 лв. /65 409 лв. за 2010г./
- Разходи за резервни части – 71 957 лв. /25 757 лв. за 2010г./
- Разходи за суровини и материали – 74 450 лв. /64 582 лв. за 2010г./
- Разходи за ел. енергия- 280 657 лв. /242 235 лв. за 2010г./
- Разходи за горива и смазочни материали – 64 130 лв. /93 480 лв. за 2010г./
- Разходи за канцеларски материали и учетни форми – 60 258 лв. /55 394 лв. за
2010г./
- Разходи за постелен инвентар и облекло – 42 002 лв. /4 585 лв. за 2010г./
- Разходи за дълготрайни активи под стойностен праг – 104 424 лв. /62 210 лв. за
2010г./
- Разходи за храна – 820 529 лв. /820 153 лв. за 2010г./ в т.ч. храна на болни в
размер на 585 411 лв. /602 159 лв. за 2010г./
- Разходи за топлоенергия – 243 167 лв. /215 772 лв. за 2010г./
- Разходи за вода – 77 250 лв. /87 819 лв. за 2010г./
- Разходи за текущи ремонти –316 450 лв. /99 411лв. за 2010г./
- Разходи за абонаменти – 170 951 лв. /120 035 лв. за 2009г./
- Разходи за телеграфо-пощенските услуги – 51 319 лв. /50 576лв. за 2010г./
- Разходи за граждански договори и хонорари – 140 335 лв. /131 562 лв. за 2010г./
- Унищожаване на опасни отпадъци – 19 495 лв. /31 971 лв. за 2010г./
- Разходи за охранителна дейност – 90 493 лв. /89 304 лв. за 2010г./
- Разходи за реклама - 12 774 лв. /11 766 лв. за 2010г./
- Разходи за застраховки на персонал, МПС и апаратура – 5 608 лв. /7 938 лв. за
2010г./
- Разходи за пране на бельо – 160 909 лв. /160 064 лв. за 2010г./
- Разходи за транспорт на хемодиализно болни -127 265 лв./2010г.-0/
- Разходи за договори за медицински услуги -79 362 лв/2010г.-0/
28
- др. външни услуги - 260 847 лв. /208 952 лв за 2010г./, в т.ч. за такси за
курсове, семинари, данък сгради и такса битови отпадъци, нощувки, наеми и др.
1.2. Разходи за персонала – 8 327 634 лв. /7 210 912 лв. за 2010г./ в т.ч. за
възнаграждения – 7 037 707 лв./ 6 172 424 лв. за 2010г./ и за осигурителни плащания -
1 289 927 лв. /1 038 488 лв. за 2010г./
1.3 Разходи за амортизации – 613 671 лв. /768 367 лв. за 2010г./
1.4. Други разходи – 393 157 лв. /339 895 лв. за 2010г./ Преобладаващи в тези
разходи са :
- разходи за командировки –20 707 лв. /16 256 лв. за 2010г./;
- други начисления по заплати, които нямат характер на фонд работна заплата –
222 198 лв. /200 371 лв. за 2010г./ Това са обезщетения по кодекса на труда -
чл.222, 224 и др.,
- данъчни задължения по Закона за корпоративно подоходно облагане върху
представителните разходи и разходите за автомобили, използвани за нуждите на
управлението–2 998 лв. /3 165 лв. за 2010г./;
- разходи за глоби и неустойки – 51 246 лв. /70 715 лв. за 2010г./;
- разходи за дарения – 1 479 лв. /1 900 лв. за 2010г./
- разходи от брак на активи – 924 лв. /4 629 лв. за 2010г./;
- други ,включително и размерът на данък добавена стойност по доставки с право
на частичен данъчен кредит, за които лечебното заведение няма право по Закона
за ДДС на данъчен кредит в размер на 93 605 лв. /42 859 лв. за 2010г./
II. Финансови разходи / за лихви/ - 2 359 лв. / 61 лв. за 2010г./
ІІІ.Разходи за данъци – 8 793 лв./ 38 579 лв. за 2010г./
Графика представяща съотношението приходи – разходи за 2011 г.
приходи
51%
разходи
49%
Разликата между приходите и разходите по отчета за приходи и разходи за
отчетната 2010 г. е положителна величина – счетоводна печалба в размер на 361 390 лв.
След начисляване на данъчните временни разлики за ползваните през 2011г. от
предходни години платени годишни отпуски на персонала и полагаемите такива към
31.12.2011 г. съгласно и Международен счетоводен стандарт 19 „Доходи на наети лица”
и за доходите на физически лица, които не са по трудови правоотношения, начислени, но
не изплатени през м.12.2010г. и 2011г. се получава балансова печалба в размер на 352
597 лв. При преобразуването на счетоводната печалба по годишна данъчна декларация
с данъчни временни и постоянни разлики, свързани с признати и непризнати счетоводни
29
приходи и разходи съгласно Закона за корпоративно подоходно облагане се приспада
данъчна загуба от минали години в размер на 292 826.71 лв. и съответно данъчната
загуба е намаляла с 292 826.71 лв.
Причините за този положителен резултат се дължат на това, че приходите като
цяло през 2011г. са се увеличили спрямо 2010г. с 15.385 % , въпреки че и разходите
през 2011г. също са се увеличили спрямо тези през 2010г. с 10.802 %, но в сравнително
по-малък размер.
Върху разходите за заплати, осигуровки, амортизации на дълготрайните активи и
разходите за медикаменти ръководството на лечебното заведение не може да оказва
влияние със своите управленски решения поради обективни причини, а именно:
1.Начислените средства за работни заплати и осигурителни плащания са в
съответствие спазването на Инструкция № 1 от 24.10.2007 г. за образуване на средствата
за работна заплата в търговски дружества – лечебни заведения с над 50 на сто държавно
или общинско участие в капитала. Разходите за заплати са се увеличили през 2011г.
спрямо тези през 2010г. Спазено е изискването на Международен счетоводен стандарт
№19 „Доходи на персонала” за начисляване като разход към 31.12.2011г. на
неизползваните отпуски на персонала за 2011 г. и осигурителните вноски за тях.
Анализът показва, че като цяло начислените разходи за заплати и осигурителни вноски в
т.ч. и неизползваните за 2011 г. отпуски на персонала са се увеличили с 13.4098 %
спрямо същите за 2010г.
2. Разходите за амортизации са намалели през 2011г. спрямо същите през 2010г..
Това е в резултат на факта, че през 2011г. поради финансовата криза не са придобити
съществени дълготрайни активи в т.ч. медицинска апаратура, а тези които притежава
лечебното заведение са излезли от амортизационния план. Има завишаване стойността
на сградния фонд в резултат на подобрения, реконструкция и модернизация на същия -
при спазване на данъчно признатите норми на амортизация. За да бъдат спазени
изискванията на медицинските стандарти, акредитационните изисквания, изисквания на
НЗОК е необходимо лечебното заведение да подновява ДА, както и да бъде
конкурентно-способно в областта и региона. Разходите за амортизации през 2011 г.
спрямо 2010 г. са намалели с 20.133 %.
3.Разходите за медикаменти и медицински консумативи за 2011г. са се увеличили
незначително спрямо 2010г. с 1,210 %
4. Разходите за храна се запазват през 2011г. спрямо 2010г.. Имат леко увеличение
с 0.045 %.
5.Разходите за дезинфектанти, гориво и см.м-ли, резервни части, суровини и
материали, телеграфо-пощенски услуги, унищожаване на опасни отпадъци и др. през
2011г. са запазили своите размери, като част от тях са се увеличили, а други значително
са намалели спрямо същите през 2010г..
6.Разходите за вода, топлоенергия, ел.енергия, охрана, пране на бельо както и за
др.външни услуги също остават относително постоянни по размер през 2011г. спрямо
2010г.
Намалението на част от разходите е в резултат на по-големия контрол от страна на
ръководството и отговорните лица на лечебното заведение, а завишението им е в
резултат на субективни причини, а именно увеличение на ел.енергия, горива,
медикаменти и консумативи и др.
Краткосрочните задължения на лечебното заведение към 31.12.2011 г. са в размер
на 4 385 670 лв. Те включват:
- задължения към доставчици – 2 996 395 лв.
30
- задължения към персонал – 534 555 лв. за възнаграждения за месец декември 2011
г. изплатени през м. Януари 2012 г. и за неползвани отпуски за периода от 2005 г. до
2011 г. вкл. начислени като задължение съгласно Международен счетоводен стандарт 19
„Доходи на наети лица”;
- задължения за осигуровки - 188 212 лв. за възнаграждения на персонала за заплати
на персонала за м. декември 2011 г. и за неползваните отпуски от персонала за периода
от 2005 г. до 2011 г. вкл.,
- данъчни задължения – 102 347 лв. от които:
а) за данък общ доход на персонала за заплати – м.12.2011 г. – 46 240 лв.;
б) данък добавена стойност за внасяне за м. 12.201 г. - 6 482 лв., изплатени през
месец януари 2012 г.;
в) данък върху представителните разходи и разходите за леки коли, обслужващи
управлението, както и данък по Закона за държавния бюджет в размер на 14 755 лв.
- други краткосрочни задължения- към кредитори в размер на 564 161 лв. в т.ч.:
а) задължения във връзка с гаранции за управление на членове на Съвета на
директори и гаранции за участие и изпълнение по Закона за обществените поръчки, т.е.
чужди средства, временно включени в оборотните средства на лечебното заведение в
размер на 40 428 лв.
б) задължения по удръжки на персонал от възнаграждения за м.12.2011 г. във
връзка с потребителски заеми, дебитни карти, текущи сметки, синдикален членски внос,
запори, детски влогове, работнически влогове и пр. в размер на 433 442 лв., които са
преведени през м.януари 2011 г.
в) други в размер на 1 463 лв.
- задължения към финансови предприятия в т.ч. банки в размер на 448.00 лв.
Анализът на задълженията показва, че те са намалели като цяло през 2011 г. спрямо
2010 г. с 25.52 %. Намалели са се в значителна степен задълженията към доставчиците,
спрямо 2010 г. с 38.20 % или с 1 144 706.00 лв.
- Към 31.12.2011г. лечебното заведение има просрочени задължения в размер на
680 833.00 лв. или намаление спрямо 2010 г. с 212.37 % - 1 445 860.00 лв.
- Коефициентът на ефективност на разходите за 2011г. е 1.25 /отношението на
приходите към разходите за дейността/;
- Отношението на средната годишна наличност на материалните запаси, вкл. запаси
от медикаменти и горива към приходите от основна дейност /т.е.стойността на
показателя „времетраене на един оборот в дни/ за 2010 г. е 11.56 , а за 2011 г. е 6.88;
- Размерът на разходите за лекарства и медицински консумативи отнесени в % към
общите разходи за дейността за 2011 г. е 20.06;
- Отношението на паричните средства към краткосрочните задължения /коефициент
на абсолютна ликвидност/ за 2011 г. е 0.14 ;
- Коефициент за финансова автономност/СК/пасиви/ 0.0166
Към 31.12.2011г. МБАЛ”Д-р Иван Селимински” приключва с положителен
финансов резултат –счетоводна печалба в размер на 352 597.00 лв. и това е много добра
оценка за финансовото състояние на дружеството. Това е в резултат на регулярните
плащания от страна на РЗОК и МЗ, както и на добрия мениджмънт от страна на
ръководството на МБАЛ и на всички служители -медицински и немедицински
специалисти за увеличаване на приходите и намаляване на разходите при спазване на
принципите за висок професионализъм и качество на медицинската дейност.
31
Анализ на дейността на МЦ”Д-р Г.В.Миркович”ЕООД за 2011г.
Медицински център „Д-р Г.В.Миркович” ЕООД – Сливен е създаден след
протоколно решение от 30.07.2001 год. на Съвета на директорите на МБАЛ „Д-р Иван
Селимински” АД – Сливен.Дружеството е регистрирано от Сливенския окръжен съд на
13.08.2001 год.с управител д-р Васислав Петров и в последствие д-р Георги Желев
Георгиев.
МЦ ”Д-р Г.В.Миркович” ЕООД сключи договор с РЗОК – Сливен.
По този договор МЦ имаше регистрирани следните специализирани практики:
1. Вътрешни болести
2. Пулмология
3. Ендокринология
4. Хирургия
5. Урология
6. Акушерство и гинекология
7. Неврология
8. Офталмология
9. Оториноларингология
10. Детски болести
11. Кардиология
12. Неврохирургия
13. Физиотерапия
14. Рентгенология
15. Клинична лаборатория
На тези практики като титуляри продължиха работа през 2011г. 20 лекари, като
от тях 16 са на основен трудов договор в МБАЛ – Сливен. В МЦ на основен трудов
договор работят и 8 медицински сестри и лаборанти.На основен трудов договор са и 1
санитар, 2 общи работника и 1 оператор.
От началото на 2005г. към МЦ ”Д-р Г.В.Миркович” ЕООД функционира и звено
„Неотложна помощ”. За обслужването му се назначиха още 2 лекаря на втори трудов
договор, а графика за дежурствата се попълваше и от лекари сключили граждански
договори. Това звено успя, през годините ,да завоюва доверие на ОПЛ и техните
пациенти .
За отчетния период през МЦ ”Д-р Г.В.Миркович”ЕООД са направени 15526
прегледа по договор с РЗОК - Сливен. Разпределението по кабинети е както следва:

по
ред
Кабинет Брой прегледи
2010г.
Брой прегледи
2011.
1. Хирургичен 646 785
2. Урологичен 29 19
3. Неврохирургичен 225 401
4. Неврологичен 689 780
5. Вътрешни болески 12 136
6. Ендокринологичен 507 566
7. Пулмологичен 536 740
8. Акушеро-гинекологичен 1371 1464
32
9. Педиатричен 1381 1552
10. Офталмологичен 272 252
11. УНГ 722 1180
12. Кардиологичен 4274 4092
13 физиотерапия 1580 3187
14. Онкологичен 242 -
15. Психотерапевтичен 277
16. Ортопедичен 95
12486 15526
Кабинетите работят по часово според графика на съответния специалист.
С подобрени показатели в сравнение с 2010. са кабинетите по: неврология –
повишение с 13.20 унг – повишение с 63.43, хирургия – повишение с 21.51
%,физиотерапия с 101.70%
С сравнително еднакви резултати са кабинетите по АГ и психиатрия. .
Спад в показателите има при кабинетите по:урология- понижение с 65.51%,
офталмология– понижение с 9.19%, ендокринология понижение с 9,19%, пулмология
повишение с 38,05%.
Високо специализираните дейности (ВСД) са съответно: Кадиологичен к-т –
1131бр. (2010 - 1740бр.) неврологичен к-т – 293 броя (през 2010 год.189 бр.)
За 2011г. и при лабораториите се отчита ръст в броя на направените
изследвания. Клиничната лаборатория е извършила 46496 броя изследвания (44765 бр. за
2010г.), а рентгеновия кабинет 5722 броя изследвания (4278бр. за 2010г.).
През 2011г. МЦ ”Д-р Г.В.Миркович” ЕООД е насочил за хоспитализация в
МБАЛ – Сливен 1092 пациента.(2010г. – 1121)
Вследствие своята дейност МЦ ”Д-р Г.В.Миркович” ЕООД постигна следните
финансови резултати за 2011г.:
А. Приходи
За отчетния период финансовите приходи на дружеството са –
563822,91 лв.
За сравнение приходите за 2010г. са 397811,67 лв.
Разпределението според източниците е следното:
I.Приходи от договор с РЗОК - 373624.22 лв. (2010г. – 329825,38лв.)
II. Приходи от касов апарат – 151210,50 лв. ( 2010г-64402.65)
От тях:
1. Договори за наем – 110299,90 лв.
- Договори „Неотложната помощ” - 103438,09 лв.
- Договор „Аптека” - 6711,81 лв.
- Други договори – 150,00 лв.
2. Потребителски такси, кешови плащания – 40910,60 лв.
IIІ. Приходите от договори са общо – 38720,82 лв.
От тях:
33
- ОФ”Надежда” –649.24 лв.
- ЗОФ „Доверие” – 287,93 лв.
- РЗИ – 36950,00 лв.
- Евроинс – 833,65 лв.
- Защита дискрм. – 0,00 лв.
IV.Приходи от лихви – 267,37 лв.
V.Провизирани отпуски – 2401.58 лв.
От изнесените данни е видно, че МЦ ”Д-р Г.В.Миркович” ЕООД е получил приходи
повече с 166011.24 лв. спрямо 2010 год. Причината за увеличението на приходите е, че
за разлика от 2010 год. МЦ успя да вземе участие в програмата на МЗ за обслужване на
социално слаби и неусигурени пациенти.
Б. Разходи
Общите разходи за дейността за 2011г. са 548549,58 лв.
За сравнение разходите за 2010г. са 397811,67 лв.
Разходите по пера са разпределени по следния начин:
І. Разходи за заплати - 379443,14 лв. (2010г. – 257197,53 лв.)
Лекарите работещи в МЦ ”Д-р Г.В.Миркович” ЕООД от началото на 2011
г.получават заплати в размер на 50% от заработеното с РЗОК и свободен прием.
Средните работни заплати за 2011г., за съответните групи специалисти е както
следва:
1. СБРЗ за ВМП – 714,89 лв. ( 2010г. – 650,32 лв.)
2. СБРЗ за ПМП – 658,72 лв. ( 2010г. – 461,78 лв.)
3. СБРЗ за др.персонал – 446,89 лв. (2010г. – 303,33лв.)
Средната работна заплата лечебното заведение за 2011 г. е 606,83 лв.
През 2011г. разходите за работни заплати са със 122245,61 лв. повече от тези за
2010г. Това се дължи както на увеличаване заплащания процент от заработката на
лекарите на 50, наложило се поради увеличения натиск на конкурентните лечебни
заведения и липса на достатъчно лекари специалисти.
Работещия на трудов договор персонал на лечебното заведение в края на 2011г. има
неизползвани 86 дни платен отпуск.
ІІ. Разходи за осигуровки – 46682,44 лв. (2010г. – 33624,07 лв.)
ІІІ.Разходи за наеми – общо 35155,63 лв. (2010г. – 33020,03 лв.)
От тях:
1.Разходите за наеми на помещения, медицинска апаратура към МБАЛ
– Сливен и са :- 18686,19 лв./2010 г.-19483,03 лв./
От тях:
- наем – 16158,11 лв. ( 2010г. – 12220,45 лв.)
- абонамент – 2528,08 лв. ( 2010г. – 7262.47 лв.)
34
2. Наем за хормонална лаборатория – 16469,44 лв.
За 2010г. разходите за хормоналната лаборатория са 13537,53 лв.
IV. Разходи за консумативи – общо 16675,94 лв./2010 г.- 11672.86/
- консумативи /ел.енергия;вода;ТЕЦ / - 4334,40 лв. (2010г. – 2901,08 лв.)
- изследвания – 9805,40 лв. (2010г. – 6456,90 лв.)
- други услуги /транспорт; стерилизация; пране и др./ - 2536,14 лв. (2010г. – 2314,87 лв.)
V. Разходи за медицински консумативи – общо 34101,29 лв.
- Ro филми и химикали – 6104,13 лв. (2010г. – 4878,46 лв.)
- Лабораторни консумативи – 20217,00 лв. (2010г. – 21303,89 лв.)
- Лекарства, превързочни материали – 7780,16 лв. (2010г. – 5122,20 лв.)
Разходите за медицински консумативи за 2010 г. са 31304,55 лв.. От направената
разбивка е видно, че тези разходи за 2011г. са увеличетни основно за сметка на перо
“Лабораторни консумативи” – 2796,74 лв. Това се дължи на както на увеличението на
лабораторните изследвания,така и на преминаванетов лабораторията на работа изцяло
със “затворена система”.
VІ.Разходи за канцеларски материали – общо 2196,98 лв.
- формуляри НЗОК – 159.84 лв. (2010г. – 952,97 лв.)
- други – 2037.14 лв. (2010г. – 1539,47 лв.)
Сравнени с разходите за канцеларски материали за 2010г. –2492,44 лв. тук се
установява намаление с 295,46 лв.
VІІ.Разходи за предпазна храна – 2451,00 лв. (2010г. – 1986,06 лв.)
Поради увеличение на броя на персонала ползващ предпазна храна този разход е
увеличен с 464,94 лв. в сравнвние с 2010г.
VІІІ.Разходи за командировки – 328,00 лв. (2010г. – 370,00 лв.)
ІХ.Разходи за реклама – 302,00 лв. (2010г. – 804,00 лв.)
Х.Телефони и пощенски разходи – 3820,02 лв. (2010 г – 2531,98)
Тук влизат разходите за телефони, GSM, интернет, куриерски и пощенски услуги.
ХІ.Такси банково обслужване –719,98лв. (2010г. – 594,57 лв.)
ХІІ.Разходи за счетоводни и одиторски услуги – 5900,00 лв. (2010г. – 5544.75 лв.)
ХІІІ.Разходи за други материали – 6705,89 лв. (2010г. – 6815,30 лв.)
Тук са разходите за постелъчно бельо, перилни и почистващи препарати,
дезинфектанти, работно облекло, зареждане на тонер касети, и др.
ХІV.Разходи за други външни услуги – 8487,53 лв.(2010 г. - 2525,30 лв.)
- ВМА обучение – 494,00 лв.
- Ремонт техника,пълнене тонер касети и др.- 4345,55 лв.
- Абонамент програмен продукт – 3549.56 лв.
- Разходи за застраховки -98.42
35
ХV.Амортизационни отчисления – 4919,11лв. (2010г. – 2836,08лв.)
ХVІ.Представителни разходи – 54,43 за отчетния период (2010г. 631,42лв.)
Лихва на НАП Сливен - 606,20 лв.
Към 31.12.2011г. МЦ има неразплатени задължения единствено към МБАЛ „Д-р
Ив.Селимински” АД в размер на 1679,64 лв. Сумата е изплатена през м.януари 2012 год.
За 2011 год. допълнително се закупи медицинско оборудване и компютърна
техника за 6300,00 лв.
Финансовата 2011г. МЦ ”Д-р Г.В.Миркович”ЕООД завършва със счетоводна
печалба от 15273,33 лв. от дейността. След преобразуване на счетоводния финансов
резултат данъчната печалба е 6264,05 лева. За внасяне на данък печалба 626,41 лв.
Синтезирано, пряката финансова полза за МБАЛ – Сливен от работата на МЦ
”Д-р Г.В.Миркович” ЕООД е 35362,13 лв., разпределена както следва:
- наем – 16158,11 лв.
- абонамент – 2528,08 лв.
- консумативи/ел.енергия;вода;ТЕЦ / - 4334,40 лв.
- изследвания – 9805,40 лв.
- други услуги / транспорт; стерилизация; пране и др./ -
2536,14 лв.
Посочените в отчетния доклад факти говорят, че МЦ ”Д-р Г.В.Миркович” ЕООД
се утвърди като едно от стабилните лечебни заведения за извънболнична медицинска
помощ в гр. Сливен.
МЦ ”Д-р Г.В.Миркович” ЕООД изпълнява целите поставени при създаването му:
1. Финансово подпомагане на МБАЛ – платени наеми; извършени ремонтни
дейности; закупена техника, която се ползва и от двете дружества.
2. Подпомагане на организационната и медицинска дейност в МБАЛ – пациентите
се подготвят и насочват за хоспитализация напълно обработени, като се използват
всички възможности за диагностика в извънболничната помощ. Осигурява се
поток от пациенти за МБАЛ, нещо особено важно големия брой стационарни
лечебни заведения в нашия град.
3. Подобряване финансовото положение на медицинските специалисти работещи в
МБАЛ – 90% от работещите в МЦ лекари работят на основен трудов договор в
стационара. Не е отказано на никой от работещите в МБАЛ специалисти, работа и
в МЦ.
36
Подобряване на качеството на обема на предлаганите медицински
и немедицински услуги:
С цел задоволяване на потребителския интерес през 2011г. болницата привлече
специалисти от университетските болници в страната като консултанти в областта на:
гръдна хирургия, съдовата хирургия, ендокринология, токсикологията, онкологията,
паразитологията,акушерство и гинекология,пластична хирургия и офталмологията.
За извършването на своята медицинска дейност МБАЛ сключи договори за
съвместна дейност, както и за ползване на апаратура под наем със следните лечебни
заведения:
ИМЕ НА КОНТРАГЕНТА ГРАД ВИД УСЛУГА
Междуобластен диспансер за
онкологични заболявания
ЕООД Стара Загора
Нуклеарно-медицински
изследвания
Районен център по
трансфузионна хематология София
осигуряване, преработка на
кръв
СБАЛ по акушерство и
гинекология-Майчин дом ЕАД София генетични изследвания
МЦ " Св. Иван Рилски " ЕООД Стара Загора имунологични изследвания
Спец.болница за активно
лечение на детски болести ЕАД София
лаб.изследвания за вроден
хипотиреоидизъм
Спец.болница за активно
лечение по кардиология Варна
ЕАД Варна
прегледи от кардиолози със
свидетелство за проф.квал.
Спец.болница за активно
лечение по кардиология Ямбол
ЕАД Ямбол
трансезофагеални ехо-
кардиографски изследвания
МБАЛ " Хаджи Димитър" ООД Сливен ангиографски изследвания
Дентален център-1 ЕООД Сливен зъбни снимки на пациенти
Областен диспансер за кожно-
венерически заболявания със
стационар ЕООД Сливен
консултативна помощ със
специалисти по кожни и
венерологични
"АМЦСМП-ОМЦ" Св.Николай
Чудотворец ЕООД Варна
предоставя апаратура,
консулт.и оперативна
дейност по пътеки
УМБАЛСМ " Н.И.Пирогов"
ЕАД София
химикотоксикологични
изследвания, консултации
"ДКЦ-2-Сливен " ЕООД Сливен
мед.-диагностична дейност
по пакет " Медицинска
паразитология "
МЦ "Проф.д-р Белинов" ООД Сливен
остеодензиометрия по
клинична пътека
37
Медийно присъствие на МБАЛ – АД – Сливен:
Съобразно икономическото състояние на болницата и в съответствие със
ситуацията в страната болницата прецизира своето медийно присъствие и рекламна
дейност. Бяха подписани договори с медии за провеждане на рекламни кампании и
изготвяне на прес съобщения отразяващи дейността на лечебното заведение.Ежедневно
се извършва обновяване на информацията в информационния сайт обслужван от Сливен
НЕТ.
Осъществени дейности от програмата за развитие през 2011г
От заложените дейности по програмата за развитие през 2011г бяха осъществени
следните:
1. По схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG161PO001/ 1.1-
08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и
здравни заведения в градските агломерации” с бенифициент Министерство на
здравеопазването Проект за „Осигуряване на ефективна здравна инфраструктура и
модернизация на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД, гр. Сливен” е утвърден през
м.юли и ще бъде финансирано неговото изпълнение.
Проекта е на стойност 7 839 365,96 лв.
2. Към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.с област
на въздействие 2.1: „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията”и
операция 2.1.2: „Покриване на международно признати стандарти” внесеният Проект
„Внедряване на система за управление на качеството и система за управление на
околната среда за постигане на устойчиво развитие на "Многопрофилна болница за
активно лечение д - р Иван Селимински - Сливен" е утвърден и е в процес на
изпълнение и ще бъде завършен м.юни 2012г.Проекта е на стойност 159 400 лв.
3. Извършено е ново строителство по изготвен инвестиционен проект на сграда, в която
се помещават 15 болнични легла за фтизиатрично болни и микробиологична
Име на контрагента Град Вид услуга
ЕТ „ МЕДИА КОНСУЛТ” Сливен Рекламен банер и линк към сайта на
МБАЛ от „Сливен Инфо”
„ ФОКУС НУНТИ” ООД София Медийно обслужване от радио „
Фокус”
Светлана Михова Димитрова Сливен Рекламна дейност в полза на МБАЛ,
изготвяне на съобщения за пресата.
„ СЛИВЕН НЕТ” ООД Сливен Поддръжка на официален сайт на
МБАЛ
„ ДАРИК РАДИО” АД Сливен Информационно обслужване в ефира
на Дарик радио- Сливен
„ СЛИВЕН НЮЗ” ООД Сливен
Публикуване на рекламно каре в „
Сливен нюз”
„ СЛИВЕНСКИ НОВИНИ” Сливен Публикуване на рекламни материали
за МБАЛ във вестник „ Сливенски
новини”
„ ИТЕЛ” ЕООД София Интернет участие в CATALOG.BG
38
лаборатория към структурата на Отделението по пневмология и фтизиатрия на
МБАЛ”Д-р Иван Селимински”АД гр.Сливен. Проекта е финансиран от инвестиционен
фонд на Министерство на здравеопазването и е на стойност 737 513 лв.
4. Извършен е основен ремонт на територията на МБАЛ с цел създаване на условия за
разполагане легловата база на Отделение по Вътрешни болести, което е нова структура
на лечебното заведение.
5. Извършен е основен ремонт на неизползвана активно територия от сградата на
лечебното заведение с цел създаване на самостоятелна територия на Отделение по
неврохирургия, което да отговаря на медицинските стандарти.
6. Извън планово се извърши основен ремонт на Отделение по съдебна медицина и
патоанатомична зала.
7. Изпълни се проекта на Агенцията по заетостта „От социални помощи към
осигуряване на заетост” ,по който бяха наети 20 лица като санитари и работници ремонт
и поддръжка.
39
Обща оценка на лечебното заведение ( SWOT АНАЛИЗ)
Силни страни :
ü Наличие на квалифицирани специалисти – висок
процент на лекарите със специалност ( от общо 136
лекари, 79,08% са със специалности);
ü Осигуряване на възможности за последващо
повишаване на квалификацията на желаещите
медицински кадри от страна на управлението на ЛЗ
ü Наличие на традиционно значителна по обем
дейност и по-добро използване на капацитета от
средното ниво за областни болници.
ü Осигурява системно методическо ръководство
на клиничните отделения от изтъкнати медици и
хабилитирани лица;
ü Разполага и прилага нови технологични методи
в областта на микроинвазивната хирургия,
ендоскопската и образната диагностика и други ;
ü Има добро териториално (вкл. инфраструктурно
и комуникационно) разположение в близост до
транспортни артерии;
ü Осъществява добро сътрудничество с лечебни
заведения и нестопански организации от областта
и с национални функции.
ü Наличие на трайни интереси в научна дейност и
изяви.
ü Започнат процес на преструктуриране на
организацията и обновяване на управленските
методи .
ü Наличие на изградени стабилни позиции в
района на обслужваното от нея население.
ü Участие в международни проекти за търсене и
намиране на допълнителни източници на
финансиране
ü Добре изградена и функционираща
информационна система
Слаби страни :
ü Остарял сградов фонд и относително
разпръсната териториална структура, водеща до
по-високи разходи и проблеми при
координацията на процесите;
ü Недостиг на енергоспестяваща високо
технологична медицинска апаратура ;
ü Морално и материално износване на част от
медицинската апаратура;
ü Липса на средства за достатъчно добро
подържане на сградния фонд.
ü Необходимост от по-тясна профилна
специализация на кадрите;
ü Липса на цялостна мениджърски ориентирана
информационна и финансово – счетоводна
система;
ü Необходимост от въвеждане на по-сигурна
система за добра медицинска практика,
способстваща за предлагането на повече
качествени болнични услуги;
ü Дружеството работи в условията на
макроикономическа финансова нестабилност;
ü Не е предложила и развила организационно
ефективни болнични програми с цел повишаване
на здравната култура на населението;
ü Ниска оперативна активност в някои от
хирургичните отделения;
ü Недостатъчен брой на медицинските
специалисти ;
ü Затруднена колаборация със специалистите от
ЦСМП;
ü Функционалната връзка с лекарите от
извънболничната помощ;
Възможности :
Þ Въведена система здравно осигуряване и
система за заплащане на болничната помощ.
Þ Разработване и въвеждане на програма за
осигуряване и управление на качеството
Þ Повишаване броя на преминалите болни
Þ Връзки с обществеността
Þ Участие в международни проекти за търсене и
намиране на допълнителни източници на
финансиране
Þ Повишаване удовлетвореността на пациентите и
персонала;
Þ Подобряване имиджа на лечебното заведение;
Þ Осъществяване целите и задачите, заложени в
Програмата за управление на МБАЛ” Д-р Иван
Селимински” АД - Сливен
Þ Постигане целите на националната здравна
стратегия, както и стратегическите документи,
касаещи здравеопазването.
Заплахи :
Þ Поява на нови и активизиране на досегашни
конкурентни лечебни заведения - частни
болници и легла в град Сливен.
Þ Липса на възможности за инвестиционна
активност на общините и държавата.
Þ Неблагоприятни демографски тенденции в
региона
Þ Ниски доходи на населението
Þ Наличие на голям брой население от
малцинствен произход
Þ Постоянно увеличаващи се разходи
Þ Неадекватно финансиране
Þ Създадени стереотипи в поведението на
гражданите по отношение на здравната система
и отговорността за собственото здраве
Þ Промяна в приоритетите, посочени в
стратегическите документи;
Перспективи пред МБАЛ – 2011- 2012г.
40
Относно перспективите за развитие на лечебното заведение в периода 2012 – 2013г.,
Ръководството предприе разработване на проекти по програми финансирани от ЕС и от
МЗ, както и проекти със собствено финансиране с цел устойчиво развитие на МБАЛ
”Д-р Иван Селимински„ АД – Сливен.
Разработени са и са внесени за разглеждане и утвърждаване за финансиране следните
проекти:
МБАЛ” Д-р Иван Селимински” АД – Сливен е подготвила четири проектни
предложения за нови инвестиционни намерения от инвестиционният фонд на МЗ през
2012-2013г година по приоритети както следва :
1. Извършване на ново строителство по изготвен архитектурен проект на сграда, в
която ще се помещава Отделение по хемодиализа към МБАЛ”Д-р Иван
Селимински”АД гр.Сливен,
Обща сума по проекта: 731 605,62 лв.
2. „Подобряване условията за качеството на медицинските дейности, чрез извършване
на основен ремонт и ново строителство на Отделение по детски болести в МБАЛ
”Д-р Иван Селимински” АД – Сливен”.
Обща сума по проекта: 603 924,82 лв.
3. „Подобряване условията за качеството на медицинската дейност в областта на
гинекологията и неонатологията, чрез извършване на основни ремонти в базата на
двете отделения”
Обща сума по проекта: 431 681,74 лв.
4. „Обновяване автомобилният парк на МБАЛ ”Д-р Иван Селимински”АД – Сливен,
чрез закупуване на санитарен автомобил с ниво на оборудване клас «А», с цел
осигуряване на спешен транспорт на пациенти в състояние застрашаващо живота
им. ”
Обща сума по проекта: 89 594 лв.
Други инвестиционни намерения за развитие са:
1. Извършване на ремонт на стационарната част на Отделението по рехабилитация
намиращо се на Сливенските минерални бани.
Обща сума по проекта: 83 701,15 лв.
Проекти по програми финансирани от ЕС:
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.открита процедура
за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-
2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия” Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността
на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда Проект:” Устойчиво развитие
на МБАЛ” Д-р Иван Селимински” АД – Сливен, чрез въвеждане на енергоспестяващи
технологии”.
Обща сума по проекта: 2 421 807,28лв
1. Министерство на икономиката, енергетиката и туризма Проект: Идентификация на
проектни линии за финансиране или съфинансиране от Международен фонд Козлодуй
(2010-2013) “Осигуряване на енергийна ефективност и модернизация на инфекциозно
отделение към МБАЛ”д-р Иван Селимински „ АД – Сливен”.
Обща сума по проекта: 69908.87 Euro
41
Предвидените ремонтни дейности и реконструкция и продължаващото обновяване
на медицинско оборудване би могло да се извърши само при наличие на свободни
средства или включване на лечебното заведение в Проекти финансирани от ЕС или
хуманитарни програми.
Съвета на директорите за 2011г. с Протокол №11 / 24.03.11г. е приел Погасителен
план за просрочени задължения на МБАЛ ”Д-р Иван Селимински” АД - Сливен, във
връзка с финансовите резултати на лечебното заведение в края на 2010 година. Както е
видно от финансовите данни този план е преизпълнен с 208% като просрочените
задължения са сведени от 2 126 693.00лв. до 680 833.00лв.
Предвид всичко изложено до тук може да се направи следното заключение:
МБАЛ – АД – Сливен за 2011 г. е постигнала показатели за медицинска дейност над
средните за страната, въпреки голямата конкуренция на пазара за медицински услуги и
бързо променящите се икономически условия. Цялостната дейност на лечебното
заведение е насочена към подобряване управлението на работните процеси, което да
доведе до устойчивото развитие на Болницата и предоставяне на по-качествени услуги
на национално и европейско ниво, нови възможности за социално включване и равен
достъп на групите в неравностойно положение, чрез обновяване и модернизиране на
МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД.

Дата: 30.03. 2012 г.

ИЗП. ДИРЕКТОР:  Д-р В. Петров


КоментариСледвайте ни във Фейсбук

Търси

Най-четени новини днес


Трима младежи са пострадали при инцидент с АТВ в землището на село Могила

Баловете в Ямбол стартират на 23 май

Малките хористи на Ямбол обраха овациите на фестивал във Варна!

ГОЛЕМИ ЧАСТИ ОТ ЯМБОЛ И СЛИВЕН ЩЕ СА БЕЗ ВОДА ДНЕС


Най-коментирани новини

Почитаме светите равноапостоли Константин и Елена

Нощ на музеите в Ямбол на 19 май, събота

„Вяра“ на Никола Вапцаров за зрелостниците, за седмокласниците - преразказ върху откъс от роман на Нушич

Жълт код за валежи за областите Сливен и Ямбол


Реклама

Следвай ни в Twitter


Follow radio999bg on Twitter

Преводач

ОЩЕ НОВИНИ