Получено на 02 Април 2013 в 10:05 от Актуално
Примерно писмо във връзка с приватизацията на БДЖ

от: --------------------------------------------------------------
В качеството си на гражданин на Република България и Ваш работодател изисквам в 7-дневен срок да ми отговорите на следните въпроси:

Във връзка с намеренията за приватизация на БДЖ „Товарни превози” вследствие на натрупани дългове от БДЖ в размер на 700 млн лв.

1. Как, защо, към кого и за какъв период са натрупани тези задължения? (Към отговора очаквам да получа подробна справка, съдържаща името на кредитора, стойността на задължението, датата на възникване, и естеството на сделката, както и анализ за целенасочеността на изразходваните средства.)
2. Какво е направено до момента за погасяване на задълженията? И какъв резултат са имали предприетите мерки?
3. На какъв принцип е определена сумата 100 млн лв като справедлива стойност за приватизация на БДЖ „Товарни превози”?
4. На какво основание смятате, че заем от Световната Банка в размер на 200 млн лв и получените от евентуална приватизация 100 млн лв ще са разумен ход за погасяване на задължения в общ размер от 700 млн лв?
5. Защо е необходима приватизацията на БДЖ „Товарни превози” и заем от Световната Банка, при положение че 300 млн лв представляват само 3.78% от предвидените в бюджет 2012 разходи в размер на 7 926 150 500 лв и само 3.66% от предвидените в бюджет 2013 – 8 198 982 900 лв? Не е ли възможно преструктуриране на разходите, с цел тези суми да бъдат набавени без подаряването на държавна собственост и сключването на обременителни договори за заеми?
6. Запознати ли сте с нормативната уредба на Р България и в частност със Закона за приватизация и следприватизационен контрол, според който държавното участие в капитала на БДЖ не се счита за обявено за приватизация? Според същия закон решение за приватизация на БДЖ трябва да се вземе от Народното събрание. В тази връзка искам да знам: дали, кога, защо и кое Народно Събрание е гласувало такова решение, при положение, че първо, темата не е предварително обсъждана в публичното пространство и второ, гражданите изявиха несъгласие с приватизацията.
7. Имате ли политическата воля да работите в името и интереса на гражданите на Република България, които според Конституцията са суверен и на практика са Ваш работодател, или единственото ви желание е да продадете държавната собственост на безценица и на парче?
8. Ако всичко в Р България е обявено за продан, аз, като нейн гражданин и най-вероятно парче месо във Вашите очи, колко струвам? Каква е цената за приватизация на един български гражданин и варира ли тази цена в зависимост от пола, възрастта, образованието, професионалната квалификация и общото здравно и психическо състояние?

В очакване на отговор в указания срок,
Гражданин на Република България и Ваш работодател.

--------------------------------------------------------------

Всеки, който има желание да разпространи писмото и да изпрати е добре дошъл.

Полезни адреси:
Президент на Р България: priemna@president.bg

Министър - председател

www.government.bg
premierminister@government.bg
Външни работи

www.mfa.bg
info@mfa.bg

Регионално развитие

www.mrrb.government.bg
press@mrrb.government.bg

Труд и социална политика

www.mlsp.government.bg
mlsp@mlsp.government.bg

Вътрешни работи

www.mvr.bg

Финанси

www.minfin.bg
press-office@minfin.bg

Отбрана

www.mod.bg
presscntr@mod.bg

Правосъдие

www.justice.government.bg
pr@justice.government.bg

Образование, младеж и наука

www.mon.bg
press_mon@mon.bg

Здравеопазване

www.mh.government.bg
press@mh.government.bg

Култура

www.mc.government.bg
press@mc.government.bg

Околна среда и води

www.moew.government.bg
feedback@moew.government.bg

Земеделие и храни

www.mzh.government.bg

Транспорт, информационни технологии и съобщения

www.mtitc.government.bg
mail@mtitc.government.bg

Икономика, енергетика и туризъм

www.mi.government.bg

Физическо възпитание

mpes.government.bg
press@mpes.government.bg

Развитие на електронното правителство

www.government.bg
1 5


Коментирай в Радио 999Най-ново от Публикувай с 999

Сметосъбиращата фирма нехае...

ЛАЗАРОВДЕН Момичетата о...

Здравейте. От около година ...

Здравейте. През лятото забе...

Нещо за термините „коледа“ ...

Моля, подкрепете Каузата ни...

ИСКАМ ДА ПОПИТАМ! Нали в Ям...

Реклама