Получено на 24 Септември 2013 в 09:30 от Дияна Бончева
СДРУЖЕНИЕ „ДЕН”: НАЛОЖИТЕЛНО Е В ЯМБОЛ ДА СЕ ИЗГОТВИ РЕГИСТЪР НА ЗЕЛЕНИТЕ СИСТЕМИ И ДА СЕ ПРОМЕНИ НАРЕДБАТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ


Дияна Бончева
Законът за устройство на територията /чл.63, ал.1 и 2/ задължи още през 2004 г. кметовете на общини да организират съставянето и актуализирането на публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с историческо значение. ЗУТ е категоричен, че дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение могат да се отсичат или изкореняват само по изключение след писмено разрешение от кмета на общината, издадено въз основа на санитарна експертиза за състоянието на дървото.
Защо е нужен регистърът? В него са описани конкретните зелени терени – с местоположение, граници, картотекиране на декоративната растителност, паспортизация, обща и вегетативна площ, акт за собственост, защити, предназначение, отговорник за стопанисването…
Кметът си даде цяла една година срок за изготвянето на този регистър с пар.4 от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Ямбол, приета от новия Общински съвет на 3-то заседание, проведено на 30 ноември 2011 г. /Отговорникът за сайта на общината Антон Кабрански е върнал времето с цели 10 месеца назад, като е посочил невярно, че наредбата е приета на 30 януари 2011 г./. Срокът на кмета изтече на 30 ноември 2012 г.
Такъв регистър в общината още НЯМА, макар предвидените в закона санкции за длъжностни лица от 1000 до 5000 лв. Или поне секретарят на общината Антон Кабрански не е спазил задълженията си по чл.15а от Закона за достъп до обществена информация да го публикува на интернет-страницата на общината.
Според цитираната Наредба, при разрешаване на строителство или неотложни или други аварийни дейности по инженерната инфраструктура, свързани с разкопаване на озеленени площи от зелената система на община Ямбол, задължително се предписват възстановителни мероприятия (чл.4). Но чл.5 допуска дървета и храсти от дълготрайната декоративна растителност да бъдат премахнати по изключение при строителство на сгради, съоръжения, пътища и обекти на инженерната инфраструктура. Изисква се само одобрен инвестиционен проект и влязло в сила строително разрешение. Е, и експертно становище, че не е възможно преместването без значителен риск за съответното дърво или храст и разходите не са прекомерни. Но такива становища за общинската администрация не са проблем.
Кастрене на клони и изрязване на корени на дълготрайни дървета и храсти от зелената система на община Ямбол, се допуска при доказана необходимост, след експертно становище и след издаване на разрешение с указване на начина и местата на кастрене или рязане, се казва още в чл.5. Разрешенията за кастрене или премахване на дървета се издават от кмета.
Наредбата включва в зелената система на община Ямбол само градините, парковете и уличното озеленяване, публична общинска собственост, каквито са и липите пред Безистена, на ул. „Жорж Папазов”, на ул. „Акация” и другите райони в града, за които гражданите са сигнализирали в местните медии.
С наложените от сдружение „ДЕН” изменения в екологичната оценка на бъдещия Общ устройствен план, РИОСВ-Стара Загора задължи общината да измени наредбата, като в нея се включат и зелените площи, частна общинска собственост, зелените площи, собственост на частни физически и юридически лица, както и мерки за опазване и обогатяване на зелената система в Ямбол. Да се състави специализиран кадастър, като се паспортизират елементите на зелената система чрез ладшафтно-таксационен анализ и оценка на растителността. Да се изградят зелени зони във всички квартали на града. При проектирането на нови обекти да се спазва принципа на запазване на съществуващата растителност на територията на общината. Да се разработят идейни проекти за новите обекти на зелената система. Това също до момента не е направено.
Настоящият Общински съвет направи 2 изменения на наредбата, последното – на 03.06.2013 г. Първото изменение беше само от едно изречение: „Настоящата наредба влиза в сила от 1 януари 2012 г.”. Второто е свързано със забраната на достъпа на граждани в Градски парк и парк Боровец за времето от 23.00 до 06.00 часа за периода от 1 октомври до 31 март (зимен период) и от 00.00 до 05.00 часа за периода от 1 април до 30 септември (летен период).
Ще припомним, че на екипа на кмета Славов бяха нужни 4 години да напише тази наредба. Направи го заради забележки от Сметната палата. През лятото на 2011 г., след постъпило възражение от местните представители на Коалиция за устойчиво развитие /разбирай членовете на „ДЕН”/, предходният Общински съвет категорично отхвърли предложения проект. Общинските съветници от групите “Не на корупцията”, “Единни за Ямбол”, “БСП и лявоцентристки блок” и “За Ямбол” се обединиха зад предложенията на гражданското сдружение, че трябва да се даде възможност за засилен граждански контрол по отношение на поставянето на временни увеселителни заведения, премахването на дървета и храсти, разрешенията за рязане на дървета. Гражданските организации трябва да имат и неограничен достъп до склада на общината по отношение на контрола на отрязаните дървета и съответствието на количествата с издадените разрешителни, категоричен беше тогавашният председател на Общинския съвет Наско Стефанов. Съветниците препоръчаха на общинската администрация да преработи проекта за наредбата, като се съобрази с препоръките на гражданското сдружение за създаване на фонд "Зелена система", в който да постъпват всички средства, които се набират от екотакси и глоби при експлоатиране на озеленени площи, и на Обществен експертен съвет по озеленяване с участието на ландшафтни архитекти, еколози, представители на неправителствени организации и други специалисти.
През първия си мандат Славов прекрати договора с общинското дружество „Комуналуниверс” и през септември 2008 г. прехвърли озеленяването /плюс уличното метене/ на частно-общинското ГД „Комунални дейности и благоустройство”. Частно-общинско, защото това ГД беше сформирано, без знанието на Общинския съвет, от „Комуналуниверс” и личната фирма на бивш съдружник на кмета, заради което градоначалникът и избрания от него прокурист бяха подведени под съдебна отговорност. Сметната палата установи, че за 2008 г. на „Комуналуниверс” и на ГД „Комунални дейности и благоустройство” са платени общо 498 123 лв. за озеленяване. Не по равно, разбира се. „Комуналуниверс” е получило съвсем малка част от тази сума. 78 500 лв. с ДДС е стойността за цяла година на договора с общинското дружество, подписан от предшественика на Славов през септември 2007 г. В договора с ГД „Комунални дейности и благоустройство” не е фиксирана стойност за озеленяването, посочват от Сметната палата. Но от проверката на Временната комисия към предходния Общински съвет стана ясно, че общината е плащала за рязането и извозването на клоните на всяко дърво между 269.59 лв. и 352.88 лв. При това, пак по данни на Сметната палата, изрязаните дървета не са заскладявани, сортирани (като строителна дървесина и/или дърва за огрев) и не са остойностявани, поради което добитата дървесина не е заведена на счетоводен отчет. Установено е и разминаване между броя на издадените от кмета разрешения и протоколите за изрязаните дървета.
Знаете, че „Комуналуниверс” беше умишлено фалирано и с решение на настоящия ОбС от 22 март 2013 г. бе обявено в ликвидация.
През юни т.г. от общинската администрация обявиха чрез регистъра за обществените поръчки, че озеленяването и резитбата на храсти и дървета /заедно с уличното метене/ са възложени на "Комунал Комерс Проджектс" ДЗЗД – с. Хаджидимитрово. Разбира се, не е сигурно, че за Безистена са ползвани техните услуги. Авторският надзор на благоустрояването и паркоустрояването около Безистена са възложени на ландшафтен архитект Пламен Влаев Матеев.
2 6


Коментирай в Радио 999


b obi | 11 Декември 2013 в 21:24


моля разгледайте сайта за озеленяване www.greenline-yambol.comНай-ново от Публикувай с 999

Как се случват нещата в мил...

Всеки ден минавам от там по...

На 20.07.2019г. със своето ...

Сметосъбиращата фирма нехае...

ЛАЗАРОВДЕН Момичетата о...

Здравейте. От около година ...

Здравейте. През лятото забе...

Реклама