Получено на 02 Октомври 2012 в 11:55 от Движение с екологична насоченост
ДО Г-Н ГЕОРГИ СЛАВОВ
КМЕТ НА
ОБЩИНА ЯМБОЛ

ДО Г-ЖА ПЕНКА НАЧЕВА
ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА

КОПИЕ: КАМАРА НА
АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


СТАНОВИЩЕ
От Сдружение „Движение с екологична насоченост”,
8634 с. Дражево, община Тунджа, ул. „Извън регулацията” 1
Телефон/факс: 046/66 29 29, GSM: 0878 288 390, ел.поща: den.yambol@gmail.com


Във връзка с обявена процедура по Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за публичен достъп до Екологична оценка и Доклад за оценка на степента на въздействие с предмета и целите на опазване на ЗЗ “Река Тунджа 1” и ЗЗ “Река Тунджа 2” на “Общ устройствен план (ОУП) на Община Ямбол”

Уважаеми дами и господа,
С настоящото Писмено Становище, на основание чл. 87 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП), представяме мотивирани забележки, формирани след запознаване с Екологична оценка на Общ устройствен план на Община Ямбол.
Настояваме компетентните органи да ги вземат предвид при издаване своето решение съгласно чл.84 от ЗООС и чл. 26, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), във връзка с чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 36, ал. 10 и 11 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).
Безспорно град Ямбол има нужда от нов Общ устройствен план, който да предложи адекватен и съвременен пространствен модел за развитие на града, както и да формулира подходяща политика и нормативни рамки за неговата реализация. Но при уптвърждаването му и неговото осъществяване трябва да се спазват стриктно българските и европейските правни норми с оглед защитата на човешкото здраве и околната среда, каквато е и основната цел на подобни устройствени програми.

На първо място възраженията ни са свързани с начина и степента на предоставяне на публичен достъп до Екологичната оценка и Доклада за оценка на степента на въздействие с предмета и целите на опазване на ЗЗ “Река Тунджа 1” и ЗЗ “Река Тунджа 2” на “Общ устройствен план (ОУП) на Община Ямбол”. И двата доклада са предоставени на Община Ямбол в електронен формат от експертите. В Община Ямбол обаче е установена в пълно несъответствие със закона ЗАБРАНА ТЕЗИ ДОКЛАДИ ДА СЕ ИЗНАСЯТ от сградата в електронен или хартиен формат. Публичният достъп реално е възможен единствено в стая 325 на Община Ямбол при това след изрично съгласие / което не е предвидено юридически като разрешителна форма/ от заместник-кмет и експерт по връзки с обществеността. Това ОГРАНИЧАВА ВЪЗМОЖНОСТТА на заинтересованата общественост да се запознае в пълнота и да изрази свое обосновано становище по изготвените оценки, което е очевидната цел на администриращия орган.
Докладът за оценка на степента на въздействие с предмета и целите на опазване на ЗЗ “Река Тунджа 1” и ЗЗ “Река Тунджа 2” е достъпен в целия му вид на електронния сайт на Регионалната инспекция по опазване на околната среда от 27.04.2012 г. Доклада за екологичната оценка на Общия устройствен план, обаче, НЕ Е ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ във форма, съобразена със съотносимите законови норми! Относим и показателен за проблема с публичния достъп до горепосочените доклади е и фактът, че Община Ямбол чак през отпускарския месец август обяви изготвянето на тези оценки, след като са приети от зам.кмета Иван Кърцъков на 01.06.2012 г., а в РИОСВ-Стара Загора са предадени още през месец април.

ІІ. Поради неизвестна причина, вероятно пряко свързана със скъсения срок за извършване на Екологичната оценка /14.03.2012 – 01.06.2012 г./, недопустимо извън вниманието на експертите са останали препоръките на РЗИ-Ямбол изх. № АК-05-994/18.04.2012 г. да се изследва вероятността от кумулативен ефект от въздействие на шумови и прахови емисии, източници на йонизиращи, нейонизиращи лъчения, вибрации върху здравето на населението. От РЗИ изрично са посочили, че резултатите от извършения от тях мониторинг на шума през 2011 г., показват завишени нива на шум в жилищните зони (Зорница – ЦДГ13), в Централна градска част (около ДКЦ-1, автогара Ямбол, ул. Клокотница и ул. Дружба), в райони, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик (Боровец, Граф Игнатиев, Крайречен булевард), както и в зони за отдих (Централен градски парк и парк Боровец). Препоръчват да се заложат задължителни мерки за намаляване на завишените шумни нива до нормалните изисквания, както и да се предвиди изграждането на зелени пояси.
В Екологичната оценка не само не са заложени такива мерки в посочените от РЗИ проблемни места със завишени шумни нива, но и са направени непонятни, поради липса на каквато и да било обосновка, констатации от типа:
стр.180
„...В община Ямбол не са провеждани постоянни измервания и наблюдения върху нивата на ФПЧ, сероводород, озон, аерозоли на олово и кадмий. Приема се, че атмосфермният въздух е достатъчно чист и няма замърсявания, които представляват реален риск, поради което подобен вид измервания не са необходими...
... Не са провеждани проучвания на здравното състояние на населението в Община Ямбол във връзка с атмосферното замърсяване, тъй като е известно, че качеството на атмосферния въздух е в съответствие със здравните и екологични стандарти...”
Подобни неаргументирани твърдения без посочване на източник и извършване на реални измервания на атмосферния вуздух, звучат несериозно предвид квалификацията на експертите, изготвили Екологичната оценка и пряко касаят обосноваността на последната.
Програмата за намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за 2011 – 2014 г. беше приета от Общински съвет – Ямбол на 5 заседание, проведено на 29.12.2011 г., без да е проведено обществено обсъждане по проекта.
Според Годишния доклад на РЗИ-Ямбол за заболеваемостта през 2011 г., 48,34 % от децата до 17 години и 14,07 % от по-възрастните страдат от болести на дихателната система. Тези данни са повече от обезпокоителни и изискват наложително и постоянно измерване на нивата на финните прахови частици, сероводорода, озона, аерозолите на кадмий и олово, както и на азотния диоксид, серния диоксид, въглеродния оксид, аерозолите на никел, арсен и останалите атмосферни замърсители, съгласно препоръките на Изпълнителната агенция по околна среда и Министерството на здравеопазването.
Мотивите ни, обосноваващи безспорната нужда от измерване на нивата на атмосферните замърсители с нужната периодичност са свързани не само с констатациите на авторите на Програмата за намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за 2011 – 2014 г., а и със зачестилите жалби от граждани най-вече в к-с „Златен рог” и квартал „Каргона” за задушливи миризми от близки предприятия. През ноември 2011 г. беше регистрирано обгазяване с хлор на град Ямбол. В общината и МОСВ е внесено уведомление за инвестиционно намерение от „Континвест” за изграждане на инсталация за хлоралкална електролиза, която според Министерство на здравеопазването и МОСВ крие сериозни рискове за населението на град Ямбол и околните села при сериозна авария и изтичане на хлор.
В този смисъл при оценка на ОУП експертите задължително следва да вземат предвид и депозираните в общината инвестиционни намерения за изграждане на производствени мощности.
В този ред на анализ, считаме за необходимо в Общия устройствен план да бъдат предвидени и зелени клинове не само в новоурбанизираните райони м. „Червен баир”; източно от ж.к „В.Левски” и „Възраждане”; на запад, жно от ж.к. „Д-р Дончев” и Болничен комплекс и северно от продължението на ул. „Н.Петрини”, а и в посочените от РЗИ райони с проблемни нива на шума – жк „Зорница”, ДКЦ-1, автогара Ямбол, ул. Клокотница, ул. Дружба, Боровец, Граф Игнатиев, Крайречен булевард. Освен, че ще подпомогнат за намаляването на шума, тези клинове ще осигурят естествена вентилация на тези райони, ще пречистят въздуха и ще подобрят неговите биологични свойства, ще окажат благоприятно психохигиенно въздействие. По този начин ще бъдат спазени и правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, съэгласно действащото законодателство, по отношение на необходимите озеленени площи в к-с „Зорница” и к-с „Диана”, които в момента са най-ощетените от зеленина квартали в града.

ІІІ. В рамките на Екологичната оценка е включена и оценка на евентуалното въздействие на Регионалния център за отпадъци върху територията на Общия устройствен план. Считаме това за недопустимо, тъй като, както е посочено и от самите експерти, планираната площадка за Регионалния център е извън границите на ОУП.
Категорично считаме, че чрез така изготвената Екологичната оценка за Общия устройствен план се прави опит за неофициално утвърждаване на части от оспорен ДОВОС на Инвестиционно предложение за „Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците, регион Ямбол, обслужващ общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа”, за който, след проведените обществени обсъждания, Община Ямбол сама прекрати процедурата с писмо до РИОСВ-Стара Загора вх. № 409/31.01.2012 г.

Планираната от Община Ямбол площадка за Регионален център за управление на отпадъците се намира на територията на Община Тунджа – в землищата на селата Дражево и Хаджидимитрово. Видно от прочита на ДОВОС на Инвестиционното предложение за „Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците, регион Ямбол, обслужващ общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа”, налице са автоматично пренесени данни от цитирания доклад, които са манипулативно и подвеждащо представени от Община Ямбол на експертите и това беше признато и от тях по време на самите обществени обсъждания.

Конкретно:
Фиг. VІ-07 за очаквано разпространение и концентрация на ФПЧ10 при експлоатация на регионалния център и останалите обекти в района (кариери и автомагистрала) е напълно идентична с публикуваната на стр.32 в Нетехническото резюме на ДОВОС на Инвестиционно предложение за „Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците, регион Ямбол, обслужващ общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа” схема. И в двата доклада не е посочено кой е извършил оценката за разпространението на фините прахови частици, както и при какви метеорологични условия.
На стр. 26 от Нетехническото резюме на ДОВОС на Инвестиционно предложение за „Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците, регион Ямбол, обслужващ общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа” изрично е посочено, че на територията на Община Тунджа няма разположени пунктове за контрол на качеството на атмосферния въздух, включени в системата на Националния екомониторинг; няма данни за правени целеви изследвания за качеството на атмосферния въздух в общината. Използваните данни от експертите са от проведени неизвестно кога изследвания в община Ямбол.
РИОСВ-Стара Загора е контролирала пунктове за мониторинг на атмосферния въздух в Ямбол да 2002 г. включително. Емисионно обследване от мобилната лаборатория на инспекцията е направено и през 2009 г., когато са регистрирани случаи на превишения на ФПЧ10.
РЗИ разполага с три пункта в Ямбол, разположени на места без влияние на промишлени и други източници – на ул. „Петър Брънеков” 20 /пункт ВиК/, ул. „Д. Благоев” 1 /пункт БЧК/ и ул. „Д. Благоев” 71 /пункт РЗИ/. По данни от инспекцията, мониторингът за прах се извършва постоянно. Редовно се отчитат превишения на нормите край пунктовете ВиК и БЧК, вероятно заради силния автомобилен трафик в района. Тези данни обаче са неприложими по отношение на замърсеността на атмосферния въздух край сметището на община Ямбол, което се намира на територията на община Тунджа – на 10-12 км от пунктовете за мониторинг на РЗИ.
В този смисъл е и заключението на стр.19 от Програмата за намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за 2011 – 2014 г. – „Данните от тези пунктове не могат да се считат за представителни за извършването на анализи и оценки на качеството на въздуха по смисъла на Наредба 12. Представената обща информация за тяхната работа е с чисто информативно предназначение”.
Факт е, че в района около планираната площадка за регионален център, функционират две кариери за вулкански скали /латити/ и трахиандезети /м. Събев баир” и м.”Еневи могили”/, площадка за мобилен асфалтосмесител. По неоспорени данни от РИОСВ-Стара Загора, без ОВОС е дадено разрешение и за изграждане на вакуум-пиролизна инсталация за преработка на отпадъци. Вече е в експлоатация и автомагистрала „Тракия”, през която минава трафика по маршрута Бургас-София. Не е намалял и автомобилният трафик по път ІІ-53 Ямбол-Сливен, който минава на метри от сметището.
Екипът на доц. Шарлопов не е имал реална възможност да изследват разпространението на вредни атмосферни емисии в следствие на автомагистрала „Тракия”, тъй като трафикът по ЛОТ 3 и ЛОТ 4 беше пуснат след 01.06.2012 г., когато оценките са предадени на Община Ямбол. Но имаше възможност да направят реални изследвания на атмосферното замърсяване около съществуващото незаконно сметище на община Ямбол в землищата на селата Дражево и Хаджидимитрово и на предвидената площадка за регионален център за отпадъци, както и около близките кариери и предприятия.
Същевременно подобни изследвания би следвало да се правят в рамките поне на една година, за да се отчетат климатичните показатели през различните сезони.
В Общинския план за развитие на Община Тунджа за периода 2007-2013 г. е посочено: „нахлуването на континентални въздушни маси на умерените ширини и на арктични континентални въздушни маси се осъществява главно през Източна Стара планина и Черно море. Настъпването на тези въздушни маси от една страна се съпровожда със силни ветрове /особено в района на гр. Ямбол/ и незначителни валежи, а от друга с образуването на трайни термични инверсии и мъгли. През късна пролет и ранна есен при подобни условия се образуват вредоносни слани”. Този текст дословно е цитиран и на стр.56 и 57 в ДОВОС на Инвестиционно предложение за „Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците, регион Ямбол, обслужващ общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа”.
Тук искаме да обърнем внимание, че Общинският план за развитие на Община Тунджа за периода 2007-2013 г. е изготвян през 2006 г., като в него не са конкретно изследвани климатичните показатели за всички села от община Тунджа, конкретно за селата Дражево и Хаджидимитрово, в чиито землища се предвижда изграждането на Регионалния център за управление на отпадъците.
Розата на ветровете за района на Ямбол, публикувана на стр.60 в оспорения и с прекратена процедура ДОВОС за Регионално депо-Ямбол, показва, че с най-силен интензитет са североизточният и източният вятър – съответно съ средна честота на посоката 23.2 % и 16.5 %. Близки обаче са и стойностите на южняка и северозападния вятър, които също би следвало да бъдат взети под внимание при оценка на очакваното разпространение на ФПЧ10 при експлоатация на бъдещия регионален център за отпадъци.
Не без значение е и фактът, че в района на сметището има силни вихрушки по няколко пъти на ден, които разнасят на километри не само тънките полимерни торбички, а и по-тежки найлони и отпадъци.
Роза на ветровете в района на сметището на община Ямбол, в землищата на селата Дражево и Хаджидимитрово, не е изготвяна.
В свое Експертно становище, изготвено във връзка със задание на председателя на Общински съвет – Ямбол от 30.05.2011 г. по решение на ПК ТУ от 05.05.2011 г., проф.д-р Мария Златева, международен експерт по управление на отпадъците и компостиране на отпадъчна биомаса, коментира: „...в ОВОС е предвидено т.н. „Полево компостиране”, което е недопустимо в този район, поради климатичните особености. В района на гр. Сливен и гр. Ямбол се заражда единствен по рода си специфичен ураганен вятър „Бора”, който издухва всичко по пътя си. Натрупаните биоразградими отпадъци в откритите компостни площадки, ще бъдат издухани нависоко и надалеко и ще замърсяват околната среда. Поради това, компостиране на открити площадки е невъзможно в този район. Откритото компостиране на испанска технология беше основната причина да се отхвърли от министър Манева по време на нейния министерски мандат.
Този ураганен вятър „Бора” не е взет под внимание нито в оспорения ДОВС за Регионално депо-Ямбол, за който беше прекратена процедурата по искане на Община Ямбол, нито в сегашната Екологична оценка.
Данните за климатичните елементи в Общинския план за развитие на Община Тунджа 2007-2013 г., които са автоматично пренесени и в процедурнопрекратения ДОВОС за Регионално депо-Ямбол, са с източник: Климатичен справочник за НР България от 1979 г. Тези данни отдавна не са актуални и това се потвърждава и от Третият план за действие по изменение на климата, приет с Решение № 439 на Министерския съвет от 01.06.2012 г., а именно:
„1.2 Факти за България (По данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) към Българската академия на науките (БАН))
• 20 от последните 23 години след 1989 г. са с положителни аномалии на средната годишна температура на въздуха, спрямо климатичната норма (1961– 1990 г.).
• Средната годишна температура през 2011 г. е с 0,4°C над климатичната норма. Това е поредната, 14-та година, с температури по-високи от обичайните за страната.
...
• Наблюдават се повече и по-дълги периоди на засушаване, следвани от сериозни бури и тежки наводнения с разрушения и жертви.
• Увеличава се честотата на екстремните метеорологични и климатични явления като: значително увеличение на средния брой дни с денонощни суми на валежите над 100 мм – с около 30% за периода 1991-2007 г. спрямо базисния период (1961-1990 г.); увеличение на регистрираните в метеорологичната мрежа случаи с проливни валежи; зачестяване на случаите на пролетно-летен тип облачност с валежи от дъжд, гръмотевични бури и градушки през зимни месеци като януари и февруари; увеличена честота на средния брой дни с гръмотевични бури и градушки през април и септември в периода 1991-2006 г., спрямо същите за базисния период...”

За разпространението на фините прахови частици и останалите замърсители на въздуха от значение е също честотата и продължителността на валежите и мъглите.

стр.170 – Таблица VІ-24 от Екологи
1 3


Коментирай в Радио 999Най-ново от Публикувай с 999

Сметосъбиращата фирма нехае...

ЛАЗАРОВДЕН Момичетата о...

Здравейте. От около година ...

Здравейте. През лятото забе...

Нещо за термините „коледа“ ...

Моля, подкрепете Каузата ни...

ИСКАМ ДА ПОПИТАМ! Нали в Ям...

Реклама